Tillåtet fotografera med kameradrönare

Frågan har behandlats i flera instanser och pendeln har svängt fram och tillbaka.  Men nu har riksdagen beslutat att den som vill flyga med drönare för att fotografera inte längre behöver söka tillstånd, vänta på beslut eller betala för detta. I Justiteutskottets betänkande kan du läsa mer.

Svenska Fotografers Förbunds jurist Thomas Riesler tycker att det är mycket glädjande att riksdagen beslutat att tillåta drönare i kommersiella sammanhang.

- Man har lyssnat på argumenten att drönare till övervägande del används inom mer kommersiella verksamheter, att det finns en betydande risk att en stor del av verksamheten i en snabbt växande bransch omöjliggörs genom regleringen i kameraövervakningslagen, att teknikutvecklingen riskerar att hämmas, att arbetstillfällen går förlorade och drabbar andra viktiga samhälleliga intressen. Dessutom är kameraövervakningslagen inte tillämplig på företag som är etablerade i en annan EU-stat. vilket kan riskera att snedvrida konkurrensen för mobil kameraanvändning som möjliggörs av drönartekniken, till svenska företags nackdel. Inom EU pågår dessutom ett reformarbete som troligen kommer att innebära att det inte kommer att vara möjligt att behålla ett generellt tillståndskrav inom den privata sektorn för kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde, säger han.

Till dig som fotograferar med drönare
Du måste tänka på att beakta den personliga integriteten och följa Personuppgiftslagen så att inte den personliga integriteten kränks. En bedömning av om en kameraövervakning är kränkande eller inte, och därmed tillåten, behöver göras inför varje användning 
Detta innebär bland annat att du som använder drönare när du fotograferar måste meddela människor som kan komma med på bilderna att fotografering pågår på ett öppet sätt. Exempelvis genom en tydlig märkning av vem drönaren tillhör, att information lämnas till enskilda i det närbelägna området och att positionsljus används om det är mörkt. I vissa fall kan det även krävas tillstånd från Lantmäteriet för att få sprida drönarbilder och filmer. Läs mer om spridningstillstånd

Fråga: Krävs det att man gör en ansökan om spridningstillstånd till er om foto/film-materialet uppfyller kravet på undantag (2 kap 3 §) enligt er skrift "Information om föreskrifter kopplade till ny lag och förordning om skydd för geografisk information” på sidan 5 och framåt? 

Svar: Om ditt material uppfyller kraven i ett eller flera undantag innebär det att materialet är undantaget tillståndskravet d.v.s. Inget tillstånd krävs och ingen ansökan behöver göras.  Man ska bara komma ihåg att punkterna i 2 kap. 3 § handlar om specifikt avgränsade områden. Så fort materialet innehåller ytor utanför det specificerade området blir det tillståndspliktigt. Ett exempel är så kallade mäklarfoton där området är specificerat till bostadshuset med tillhörande tomtmark och anläggningar. Har man bara med detta så är materialet undantaget tillståndskravet men om man exempelvis även tar med en vy över huset ner mot sjön och omgivande landskap blir materialet tillståndspliktigt.

Anta att du har tagit fem foton och ett av dem har med vyn medan fyra är inom det specificerade området. Då är det bara det fotot med vyn du behöver ansöka om spridningstillstånd för. Lite knepigare med film om vissa sekvenser ligger ”innanför” och vissa ”utanför”. I det fallet är det naturligtvis enklast att söka för hela filmen om du inte vill sätta dig och klippa ut endast de sekvenser som faller ”utanför” och söka tillstånd endast för de sekvenserna.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt