Författarfondens arbetsstipendium

Sveriges författarfond delar årligen ut arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning. 

Nästa ansökningsperiod för arbetsstipendier är 1 februari – 1 mars 2022. Ansökan gör du på Författarfondens hemsida där blanketter och information om stipendierna och hur du söker finns, http://www.svff.se. 
Som SFF-medlem hittar du inloggningsuppgifter på vår hemsida som inloggad medlem.

Arbetsstipendium kan sökas av författare, översättare, tecknare och fotograf vars bok eller böcker finns på folk- och / eller skolbibliotek. Stipendierna att söka är ett-, tre- och femåriga. 

Höstens ansökningsomgångar är nu avslutade och beredningen pågår. Höstens stipendieutbud är förstärkt med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medfört för yrkesverksamma författare m.fl. Totalt kommer att kunna beviljas ca 400 arbetsstipendier, varav ungefär hälften kommer utgöras av extra-stipendier på ett något mindre belopp.

För mer info besök fondens webbplats eller ta del av vår kortintervju om fondens stipendier med fotoförfattarnas Per Englund här

Du kan även söka bidrag för resor och internationella utbyten.  Bidrag kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare.  Beslut om bidrag fattas fem gånger per år, med följande ansökningsfrister: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november. Om de infaller på en helg gäller nästföljande vardag. Läs mer här.

Stipendier och IR