Redaktionellt | 28 Juni 2012

SFF kritiserar respektlös inställning till fotografers upphovsrätt

I ett öppet brev till Kulturdepartementet och Riksarkivet kritiserar företrädare för SFF den respektlösa inställning till fotografers upphovsrätt som sprids av Digisam, samordningssekretariatet för digitaliseringsarbetet hos landets kulturbevarande institutioner.

Brevet återges här i sin helhet.

Öppet brev till Kulturdepartementet och Riksarkivet

Efter att upprepade gånger tagit del av en i stora delar felaktig information om upphovsrätt kring fotografier som samordningssekretariatet Digisam sprider, vill vi nu, som företrädare för de 2400 yrkesverksamma fotografer som är medlemmar i Svenska Fotografers Förbund, göra er uppmärksamma på detta och även ifrågasätta den upphovsrättsliga inställning som vissa av de aktörer har, som sekretariatet har valt att samarbeta med.

Den 1 september 2011 inrättade Riksarkivet på uppdrag av regeringen samordningssekretariatet Digisam. Sekretariatet ska stå för kunskapsinhämtning och kompetensuppbyggnad för det digitaliseringsarbete som pågår hos statliga institutioner och myndigheter. Initiativet om ett samordningssekretariat som sådant är lovvärt och välkomnas av oss.

För oss är det uppenbart att en vanligt förekommande uppfattning hos landets kulturbevarande institutioner är att upphovsrätten är ett hinder för den verksamhet som de bedriver. Detta är en uppfattning som vi finner märklig, då dessa institutioners kärnverksamhet just bygger på vad andra har skapat. De kulturbevarande institutionernas främsta uppdrag är att tillgängliggöra dessa samlingar för allmänheten. Möjligheter för att uppfylla det uppdraget finns redan till viss del i upphovsrättslagen i form av inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt. Ett efterlängtat tillägg som rör digital användning, kan dessutom komma att bli verklighet genom det lagförslag om nya avtalslicenser, som Justitiedepartementet för närvarande arbetar med. Vår uppfattning är, att den oro för och tveksamhet till särskilt upphovsrätten kring fotografier som finns bland kulturbevarande institutioner, skulle kunna stävjas genom regelbundna samtal med oss i långt högre grad än vad som sker. Istället förekommer en intern, ofta felaktig rådgivning bland institutionerna som snarast leder till ökad oro och avog inställning till upphovsrätten.

Vid en konferens nyligen i Stockholm om licensieringssystemet Creative Commons betydelse för ABM-sektorn, framförde Digisams inbjudna talare en närmast respektlös inställning till fotografers upphovsrätt och en bekymmersamt felaktig uppfattning om upphovsrättslagens regelverk. Likt den värsta sortens ultrakommersiella företag uppmanades även åhörarna att dumpa de fotografer som inte accepterar obegränsad rättighetsöverlåtelse. Ett annat påstående från talaren var att fotografering som sker i dokumentationssyfte inte skulle vara upphovsrättsligt skyddad. Påståendet är befängt och helt felaktigt. Det förekommer även ett par skrifter framtagna av kulturbevarande institutioner, eller samarbetande aktörer, som innehåller direkta felaktigheter. De rekommendationer och policys som tagits fram underblåser tveklöst rådande inställning till upphovsrätten. Här vill vi särskilt nämna Riksantikvarieämbetets rapport ”Fritt fram!” och föreningen Wikimedia Sveriges skrift ”Kulturskatter på nätet. Så här gör man”.

Avslutningsvis är det vår förhoppning att Digisam som tongivande rådgivare till statliga institutioner och myndigheter förhåller sig till gällande lagstiftning och sätter sig in i de möjligheter en ny lagstiftning skulle kunna medföra för institutionerna. Vi på Svenska Fotografers Förbund ställer oss givetvis till förfogande och öppnar för en löpande dialog med Digisam om upphovsrätt och fotografier till hösten.

Stockholm 27 juni 2012

Lotta Schwarz                   Catharina Ekdahl
Ordförande                        VD/verksamhetschef