Förbundsnytt | 9 Okt 2023 | Paulina Holmgren

10 punkter till politiker

SFF:s ordförande Paulina Holmgrens 10 punkter som hon vill att politiker tar tag i för att ta större ansvar för frilansande kulturskapare. Framtagna till ett seminarium i Riksdagen om AI och fotografi den 4 oktober 2023.

I framtiden behövs både konst och verklighet. Seminarium i Riksdagen den 4 oktober. Läs mer

 

  1. DSM-direktivet, EU:s upphovsrättsdirektiv. Upphovsrätten är en mänsklig rättighet skyddad av svensk grundlag. Vi fick en ny moderniserad lag 1:a januari detta år. Hela syftet och tanken från EU var att stärka upphovspersonerna på en obalanserad digital marknad. Hur efterlevs den nya lagen? Lagen säger att upphovspersoner ska ha rätt till skälig, lämplig och proportionerlig ersättning och insyn i hur deras verk används och vilka intäkter de genererar. Tyvärr efterlevs inte detta. Vi ser fortfarande oskäliga avtalsvillkor på marknaden. 
  2. Återstartsutredningen ”Från kris till kraft” (SOU 2021:77) och Kreativa Sverige! (SOU 2022:44)  Genomför förslagen om att avsätta statliga medel för branscher att stärka rådgivning kring upphovsrätt. Vi och andra yrkesorganisationer har, precis som Återstartsuredningen anger, kunskapen men vi behöver resurser för att genomföra breda utbildningsinsatser.
  3. Säkerställ att Privatkoperingsersättningen skyndsamt lagstiftats. Ni har säkert hört om denna utredning? Detta implementerades fel en gång i tiden, rörlig bild och ljud får ersättning, men inte stillbilden. Viktigt att nu få genom utvidgningen av kretsen ersättningsberättigade och att stillbild ska ingå. Detta är nödvändigt för att säkerställa att Sverige uppfyller de krav på rimlig kompensation som Infosoc-direktivet uppställer.
  4. Verka för ökad kunskap i regioner och kommuner om att upphandla bild. Vi får rapporter från medlemmar kring okunskap bland upphandlare som medverkar till oskäliga avtalsvillkor där upphovsrätten inte respekteras, samt stor prisdumpning bland fotografer. Tyvärr är det så illa att även i upphandlingar med statliga medel respekterar man inte upphovsrätten, utan kräver fria rättigheter, men är inte beredd att betala för det. Om staten inte följer lagen, hur ska vi kunna få näringslivet och allmänheten att göra det? 
  5. Verka för regellättnader. Regler behövs, men de måste vara användbara, effektiva och samtidigt ge möjlighet för företag att utvecklas. Som ett exempel ser vi nu att ansöka om spridningstillstånd för drönarfoto kan ta månader hos Lantmäteriet och med det kan många fotografer inte driva sin verksamhet. Lantmäteriet behöver resurser eller reglerna anpassas till företagarna som är beroende av tillstånd.  Vi vet att ändra lagar kan vara svårt och framför allt just nu hur det ser ut i omvärlden. Men lagen är verkningslös och skyddar inte vårt land, utan begränsar näringsverksamhet. Vi tror på ett undantag för yrkesfotografer med drönarkörkort och att de kan göra en självgranskning.
  6. Säkerställ genomförande av ändringar för enskilda näringsidkare (SOU 2021:98 om enskilda näringsidkares SGI och (dir. 2021:90) Två utredningar kring SGI som berör våra yrkesgrupper. Viktigt är att detta leder till att det blir enklare för frilansande kulturskapare att få en skälig SGI för beräkning av sjukpenning och får möjlighet att vara sjukskrivna eller föräldralediga i samma utsträckning som andra.
  7. Återupprätta de estetiska ämnenas plats och status inom grundskola. Vi får tidigt i skolan lära oss läsa och skriva. Läskunnighet är viktigt. Men idag är det lika viktigt att kunna läsa bild. Återupprätta de estetiska ämnenas plats och status inom grundskolan. Viktigt är också att skydda yrkesutbildningarna inom visuell kommunikation.
  8. Nationella ansvaret för fotografi. Sverige har ingen riktlinje eller myndighet som har övergripande ansvar för bevarandet av fotografi. Sedan starten 1895 har detta varit en viktig fråga för förbundet och visst är det anmärkningsvärt att det fortfarande inte skett någon förändring, trots våra påtryckningar. Ordet har sin hemvist hos Kungliga Biblioteket, Filminstitutet tar hand om filmen. Men för den fotografiska stillbilden finns ingen strategi för bevarandet.     Ett helt kulturarv kan med fotografens död helt enkelt försvinna. Idag ser vi många arvingar kämpa med detta. Se till att det införs riktlinjer och att någon myndighet eller institution har ansvaret för bevarandet av svensk fotografi.
  9. Verka för en stark yttrandefrihet inom samtliga konstnärliga uttryck och medieformer.Vi ser tyvärr allt för ofta journalister som hotas, för att inte tala om politiker som inte vågar stå på öppna torg och tala. Vi har journalister, konstnärer och fotografer som inte vågar uttrycka sig pga av hot utifrån. Självcensur är ett hot mot vår demokrati.
  10. Ta ansvar för hur Generativ AI påverkar fotografer och kreativa branscher. Vår bransch påverkas starkt av den växande trenden med generativ AI. Uppdragen för professionella fotografer och visuella kreatörer minskas och samtidigt som deras skyddade verk utnyttjas för att träna generativ AI. I praktiken innebär det att upphovspersonerna tar skada av utvecklingen i dubbel bemärkelse.