abcdefefhsi
Förbundsnytt | 22 Jan 2023 | SFF

Frågor och svar om de nya reglerna i upphovsrättslagen 

Från och med den 1 januari 2023 gäller en rad nya regler i upphovsrättslagen. Lagändringen har att göra med ett EU-direktiv, DSM, vilket syftar till att anpassa upphovsrätten till den tekniska utvecklingen och åstadkomma bättre jämvikt mellan marknadens parter.  

Vi på SFF har arbetat med DSM under en lång tid för att försöka påverka implementeringen och stärka fotografers ställning som avtalspart. Efter många förseningar kom tillslut propositionen som antogs i Riksdagen i september.  

Varför behövdes nya regler i upphovsrättslagen? 
Eftersom upphovsrättsligt skyddat material allt oftare används i digitala miljöer har man ansett att lagstiftningen i länderna inom EU bör ses över. DSM-direktiv innebär inte en helt ny lag, men väl flera nya regler i upphovsrättslagen. 

Varför är det viktigt att som fotograf känna till de nya reglerna? 
Alla upphovspersoner i Sverige berörs och de nya reglerna i lagen stärker möjligheterna att som upphovsperson få betalt, hantera sina rättigheter och få information om hur verken faktiskt används. 

Vilka är de största förändringarna? 
Upphovsrättslagen har fram tills nu innehållit skrivningar som inte har varit tvingande. Det betyder att mycket av det som har stått i lagen har kunnat förhandlas bort i ett enskilt avtal. Bland annat är rätten till skälig ersättning nu tvingande och kan alltså inte avtalas bort i ett enskilt avtal. Det är en stor förändring. 

Vad innebär det rent konkret för mig som fotograf? 
Du har fått en stärkt rätt att få skälig ersättning när du licensierar dina bilder till ett företag, bildbyrå, reklambyrå, kommun eller annan kund för användning inom deras verksamhet. Du har också rätt att få ytterligare ersättning från kunden i efterhand om det visar sig att du fått alldeles för lite ersättning i förhållande till de intäkter som kunden genererat utifrån användningen av bilderna. Denna rätt är tvingande.  

De nya reglerna ger dig också en stärkt rätt till aktuell, relevant och uttömmande information om på vilka sätt dina bilder har använts oavsett om kunden är en reklambyrå, ett kommunalt bolag eller en leverantör av digital tjänst. Även denna rätt är tvingande. 

Finns det nåt mer som är bra för mig som fotograf att känna till?
Du har fått en stärkt möjlighet att häva ditt avtal, till exempel om du licensierat en bild och kunden inte utnyttjat rättigheterna inom rimlig tid. Även denna rätt är tvingande, med undantag för villkor som följer av ett kollektivt förhandlat avtal. 

Med de nya reglerna har också organisationer som företräder upphovspersoner bättre möjligheter att sluta avtal med bland annat plattformar och tjänsteleverantörer såsom Google, Facebook med flera.  

 
Vad händer nu och hur jobbar SFF vidare med detta? 
Vi har under lång tid verkat för att DSM-direktiv ska införlivas i svensk lag i så hög grad som möjligt. De nya reglerna utgör en milstolpe i svensk upphovsrättslagstiftning. För att lagstiftningen ska få genomslag på branschpraxis så snart som möjligt krävs att alla gör sitt yttersta, avtal måste anpassas och rättighetssystem uppdateras.

Vi ser nu över våra avtalsmallar och tar – ihop med de organisationer på upphovspersonsidan som vi arbetar nära med – kontakt med stora uppdragsgivare för att prata om de nya reglerna hur vi från ser att anpassningar måste göras från deras håll. 

Fler artiklar om DSM:
DSM träder i kraft efter årsskiftet

DSM- vad kommer lagen innebära för fotografer 

En enad röst om DSM

Läs mer