Förbundsnytt | 16 Juni 2020 | SFF

Hur har corona-satsningarna hjälpt våra medlemmar?

Nedan har vi samlat information om de stödåtgärder som genomförts och hur de har hjälpt medlemmar.

Hur har corona-satsningarna hjälpt våra medlemmar?

A-kassan

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att göra det lättare att få ersättning från a-kassan. Bland annat en ändring i reglerna som innebär att en företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder, såsom aktiv hemsida och kundkontakter, vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet. Besluten föreslås gälla från den 1 juli 2020 tom den 1 januari 2021. Läs mer här.
Följande regler har i skrivande stund implementerats:

  • En medlemsmånad räknas som fyra
  • Kravet på arbetstid har lättats upp. Nu räcker det att du arbetat minst 60 timmar per månad under sex av tolv månader för att få ersättning.
  • Ersättningstaket har höjts.
  • Karensdagarna har slopats.
  • Egenföretagare kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar rätten till ersättning från a-kassan i framtiden.

För SFF:s medlemmar har det varit problematiskt att a-kassan inte kan kombineras med en viss verksamhet i det egna företaget. Enligt a-kassans regler får man som egenföretagare inte arbeta deltid och få ersättning för den arbetslösa tiden, vilket man får om man är anställd. Detta har lett till en rädsla för att förlora kunder och potentiella framtida uppdrag, vilka skulle ha kunnat leda till att verksamheten återigen kommit på fötterna. Många medlemmar upplever därför a-kassans regler som ett moment 22.

Hyresrabatt

Regeringen beslutade med anledning av corona-pandemin att ge 5 miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror i utvalda branscher. Många av SFF:s medlemmar, såsom porträttfotografer och bröllopsfotografer, föll utanför denna stödåtgärd, då endast de som bedriver så kallad ”fotografkonstnärsverksamhet” (med SNI-kod 90.030) omfattades.

De medlemmar som trots allt kunde omfattas av stödet har dock vittnat om att hyresvärdarna är ovilliga att sänka hyran. Argumenten för detta har ofta varit att det både blir dyrt och administrativt krångligt för hyresvärden att tillämpa hyresrabatten. I praktiken kan därför endast ett minimum av våra medlemmar sägas ha blivit hjälpta av reglerna om tillfällig hyresrabatt.

Anstånd med betalning av skatt, moms och avgifter

Regeringen har gett Skatteverket möjlighet att bevilja anstånd med inbetalning av arbetsgivares sammanlagda skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms som gäller redovisningsperioder som infaller under januari-september 2020. Anstånd kan även beviljas retroaktivt, vilket betyder att man kan få tillbaka de pengar man redan betalat in.

För att denna stödåtgärd ska kunna användas krävs förstås att man över huvud taget har haft några inkomster, vilket tyvärr inte har varit fallet hos de av våra medlemmar som drabbats hårdast av utbrottet av coronaviruset. Dessutom tillkommer ränta på de belopp som Skatteverket beviljar anstånd för, vilket kan komma att bli en stor kostnad längre fram.

Omställningsstöd

Regeringen har tagit fram ett förslag om omställningsstöd till företag. Detta förväntas klubbas igenom i början av juli. Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader (t.ex. hyra, leasing, räntor och försäkringar) om ditt företag har tappat i omsättning på grund av coronaviruset. För att få ta del av stödet måste ditt företag ha haft en omsättning på minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret. Du ska under mars och april i år ha tappat 30% i omsättning jämfört med mars och april 2019. Förslaget gäller i dagsläget både för aktiebolag och enskilda firmor.

Förslaget välkomnas, men det finns vissa oklarheter kring hur väl det egentligen kommer komma SFF:s medlemmar till nytta. Årsomsättningsgränsen utesluter tyvärr många medlemmar. Att ersättningen endast gäller fasta kostnader gör dessutom att det inte är särskilt väl anpassat efter yrkesverksamma inom det fotografiska fältet, vilka ofta har högre kostnader för bland annat nedlagd arbetstid än för fasta kostnader.

Korttidsarbete

Stöder för korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Stödet kan även erhållas om man är ensam anställd i sitt eget aktiebolag. Tyvärr gäller stödet för korttidsarbete, trots upprop och diskussioner med regeringen, endast för de som driver företag i formen aktiebolag. Enskilda näringsidkare faller helt och hållet utanför stödåtgärden. Detta har drabbat SFF:s medlemskår, som till 50 % består av enskilda näringsidkare, hårt.
SFF: s FAQ om korttidsarbete kan du läsa här.

Krisstipendier

Konstnärsnämnden fick i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner i krisstöd till yrkesverksamma konstnärer eller kulturskapare som till följd av corona-krisen drabbats av uteblivna intäkter. För att beviljas stipendiet krävdes att man kunde styrka ett inkomstbortfall genom att till exempel visa upp avtal som slutits med en uppdragsgivare. Detta innebar att ett stort antal av SFF:s medlemmar inte var berättigade stipendium, eftersom det i branschen är ovanligt att arbeta med avtal för uppdrag som ligger långt fram i tiden.

I veckan beslutade Konstnärsnämnden att bifalla totalt 1 937 ansökningar, varav 325 stycken inom huvudområdet ”Bild och form”. Av de beviljade ansökningarna inom Bild och form var 31 % fotografer. I denna siffra är inte bildkonstnärer medräknade, även om SFF-medlemmar självklart skulle kunna omfattas även av detta delområde.
Läs mer om Konstnärsnämndens krisstipendier här.

Utöver Konstnärsnämnden har Författarfonden på uppdrag av regeringen delat ut 329 stycken stipendier om totalt 10 miljoner kr till aktiva och yrkesutövande inom Författarfondens ansvarsområde som drabbats av intäktsbortfall i och med virusutbrottet. Bland de som beviljades stipendier fanns ett flertal fotografer. Sammanlagt inkom 438 st ansökningar, av vilka 329 st kunde beviljas. Regeringen ställde sammanlagt 10 miljoner kronor till Författarfondens förfogande för dessa stipendier; hela det beloppet förbrukades för denna fördelning
Läs mer om Författarfondens krisstipendier här.