Förbundsnytt | 21 Sept 2023

Kreativa branscher ska skapas ur intet 

Satsningar på kreativa branscher och kunskapshöjande åtgärder om upphovsrätten saknas i regeringens nya budget, skriver SFF:s ordförande Paulina Holmgren. Även Fotoförfattarnas Annika Thörn Legzdins är kritisk.

Kreativa branscher ska skapas ur intet 

Fotoförfattarnas ordförande Annika Thörn Legzdins (vänster) och förbundsordförande Paulina Holmgren (höger). Foto: Margareta Blom Sandebäck

Regeringen har nu presenterat budgetpropositionen för 2024. Budgeten på cirka 9 miljarder präglas av besparingar och förslag på effektiviseringar. Rådande inflation har inte heller tagits hänsyn till.    

– Kulturministern poängterade kulturella och kreativa branschers betydelse för kulturområdets utveckling, men var ser vi den satsningen i budgeten? Säger Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund. 

Flera områden inom kulturbudgeten som vi faktiskt hade förväntat oss saknas: satsningar på kunskapshöjande åtgärder på upphovsrättsområdet givet ny lagstiftning, arbete med den nationella strategin för kulturella och kreativa branscher som presenterades i vintras, samt stärkta resurser för att fler aktörer ska kunna följa det nya MU-avtalet, för att nämna tre saker.  Vi anser att när man inte satsar alls på dessa områden fortsätter regeringen indirekt att medverka till oskäliga avtal och ersättningar för kulturskapare.  

Man verkar tro att utvecklingen av kulturella och kreativa branscher ska skapas ur intet, dessutom med en svag implementering av DSM fastän upphovsrätten är grunden för stor del av denna bransch – inte minst för oss fotografer, säger Paulina Holmgren. 

I regeringsförklaringen sades att finansieringen av fler långa stipendier fortsätter, men är inget som syns i budgeten på bild- och formområdet där fotografi inordnas. Dessutom ser vi i årets budget att de satsningar som genomfördes i förra årets budget nu fasas ut. 

Kulturminister Parisa Liljestrand lyfte fram satsningar på biblioteken och läsfrämjande samt det nyligen omförhandlade avtalet om biblioteksersättningen som vi skrev under innan sommaren. Men vi delar inte kulturministerns syn på detta som en satsning. Läs mer om det här.

Höjningen av biblioteksersättningsanslaget är jämförbar med tidigare års höjningar men med minskade utlån på biblioteken och hög inflation är överenskommelsen i praktiken en minskning av det totala anslaget. Vårt samhälle behöver böcker, och utan litterära upphovspersoner blir det inga böcker, säger Annika Thörn Legzdins, ordförande i Fotoförfattarna.   

Något som också lyfts fram av kulturministern är arkivens viktiga roll och satsningar på detta område och medan till exempel filmarvets bevarande och utveckling betonas så lyser ansvaret för det fotografiska arvet fortsatt med sin frånvaro.  

Ett annat förslag i statsbudgeten som kan få stora konsekvenser är att regeringen vill se över möjligheten att inordna Konstnärsnämnden i Statens kulturråd. 

KLYS: ”Rekordsvag kulturbudget trots enorma behov”

Regeringen: ”Kultur i statens budget”

Kulturminister Parisa Liljestrand presenterar budgetpropositionen: ”Kulturen som sammanhållande kraft – regeringens satsningar på kulturen i 2024 års budgetproposition”