Förbundsnytt | 5 Maj 2022 | SFF

Ny utredning om PKE kan komma att gynna fotografer

Nu har utredningen kring modernisering av systemet för privatkopieringsersättningen, PKE, lämnats över av utredaren till regeringen. Enligt en undersökning i utredningen uppger 71 procent av respondenterna att de kopierat bild, att jämföra med 58 procent för ljud och 57 procent för text.

I upphovsrättslagen finns en inskränkning av upphovsrätten som innebär att var och en för privat bruk får framställa ett fåtal exemplar av offentliggjorda verk. Vid en sådan inskränkning ska upphovsmännen och innehavare till vissa närstående rättigheter ha rätt till så kallad privatkopieringsersättning. Utredningen som presenterade sitt betänkande den 21 april 2022 har haft i uppdrag att göra en översyn av det nuvarande systemet.
 
– Utredningen fastslår att bild utsätts för särskilt stor skada när det kopieras digitalt. Och att stillbild föreslås omfattas är något som vi självklart varmt välkomnar – en framgång för vårt gemensamma påverkansarbete från bildorganisationerna sida. Men vi behöver nu läsa och analysera utredningen innan vi närmare kan uttala oss om styrkorna och bristerna utifrån vår yrkesgrupps perspektiv. Att PKE-systemet reformeras är nödvändigt eftersom de senaste 20-30 årens utveckling av  teknik och digitala tjänster i grunden har förändrat hur privatpersoner tar del av, kopierar och sprider bilder – samt självklart även text, musik och film, säger Angelica Månsson-Gerde, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund.
 
Nivån på den ersättning som ska betalas har varit kopplad till lagringsutrymmet som finns hos anordningarna som används för att framställa privatkopior. Den snabba tekniska utvecklingen har dock medfört att lagringsutrymmet numera är mycket större än vad som förutsågs 2005 när bestämmelserna infördes. Dessutom är anordningarna numera vanligtvis multifunktionella. Detta har lett till att den i lagen angivna beräkningsgrunden för ersättningens storlek snabbt blivit utdaterad och de angivna ersättningsnivåerna inte fullt ut har tillämpats.
 
För att komma till rätta med detta föreslår utredningen dels nya regler för vilka som ska vara ersättningsberättigade och ersättningsskyldiga, dels att ett visst ansvar för att fastställa ersättningen ska flyttas till staten och att ersättningsnivåer inte ska anges i lag utan att ny myndighet ska inrättas och få ansvar för detta.
 

Det är i dagsläget inte klart om eller när utredningen ska ut på remiss, men det kommer högst troligt ske under året. Huvudpunkterna i utredningen är:

  • PKE-systemets grunddrag ska finnas kvar, dvs man byter inte system helt såsom i andra nordiska länder
  • Den ersättningsberättigade kretsen breddas vilket innebär att stillbild och text kommer omfattas, så till vida det finns en ekonomisk påverkan
  • Finansieringen ska fortsatt ske genom avgift på produkter/anordningar, bedömningen av nivån ligger på ett medelvärde inom EU
  • En ny myndighet ska inrättas för att löpande bedöma utvecklingen av privatkopieringen. Myndigheten ska vartannat år precisera vilka anordningar som ska medföra ersättningsskyldighet och lämpliga ersättningsnivåer för dessa.

-En av de viktigaste frågorna för oss att arbeta med framåt är att dessa belopp blir så höga som möjligt för att säkerställa att våra medlemmar får den kompensation de har rätt till. Som det ser ut nå så föreslås inte nivåerna höjas utan bara att fler ska dela på kakan, vilket är oroande. Detta blir ett fokus för oss i arbetet nu, säger Angelica Månsson-Gerde.

Här är betänkandet från PKE-utredningen i sin helhet Privatkopieringsersättningen i framtiden

Fem frågor och svar om PKE

Privatkopieringsersättningen ses över

Fler artiklar om PKE