Förbundsnytt | 11 Juni 2020 | SFF

Frågor och svar: DSM

Frågor och svar om det nya upphovsrättsdirektivet. Vad skulle detta kunna innebära i praktiken för mig som fotograf?

Frågor och svar: DSM

Vad är DSM-direktivet?
DSM-direktivet är ett nytt upphovsrättsdirektiv som röstades igenom i EU under våren 2019. Tanken med direktivet är att etablera en mer modern och balanserad marknad vad gäller upphovsrätt inom EU. Direktivet är framför allt fokuserat på upphovsrätt i digitala miljöer, som till exempel på internet. Direktivet ska börja gälla i Sverige under 2021.

Vad är det SFF har skrivit?
SFF är med i Justitiedepartementets referensgrupp för implementering av DSM-direktivet i svensk rätt. Det betyder att justitiedepartementet ska omvandla bestämmelserna i EU-direktivet till svensk lag, och att SFF har fått möjligheten att lämna synpunkter på hur denna omvandling ska gå till. SFF har skrivit ett yttrande som gäller artiklarna 18-23 i direktivet, som skickades till Justitiedepartementet i maj. Dessa artiklar innehåller regler för att stärka den enskilda upphovspersonens avtalsställning och möjligheter att få skälig ersättning för upplåten nyttjanderätt till sina alster.

Vad skulle detta kunna innebära i praktiken för mig som fotograf?
Om Justitiedepartementet följer SFF:s synpunkter skulle detta innebära att upphovspersoner enligt lag alltid kommer ha rätt till ersättning som är lämplig och proportionerlig i förhållande till de rättigheter som upplåtits. Det kommer även innebära att du som arbetar inom det fotografiska fältet har rätt att få information från dina kunder minst en gång per år om hur och i vilken omfattning dina alster har använts. Sådan information är viktig som underlag när man förhandlar avtalsvillkor och ersättning.

Dessutom kommer upphovspersoner ges möjlighet att omförhandla oskäliga avtal och erhålla en högre ersättning, om det visar sig att den ursprungliga ersättningen för ett alster är oproportionerligt lågt. Det finns idag många fall där bildskapare har upplåtit rättigheter för en engångssumma, och därefter inte får rätt till en rimlig avkastning i det fall bilden blir en stor framgång.

Vad händer nu?
Nu ska Justitiedepartementet titta på referensgruppens synpunkter, och skriva ett lagförslag. Detta lagförslag planeras vara klart i höst. När lagförslaget har godkänts av riksdagen kommer de nya upphovsrättsreglerna börja gälla som svensk lag. SFF kommer fortsätta att kontinuerligt bevaka regeringens arbete med de nya upphovsrättsreglerna.


Malin Edin, förbundsjurist Svenska Fotografers Förbund. 

Kontakt: jurist@sfoto.se