Förbundsnytt | 5 Juni 2024 | SFF

Rätten att bli namngiven stärks

Den 3 juni lämnade SFF in remissvar över betänkandet ”Inskränkningarna i upphovsrätten SOU 2024:4”. Vår juridiska rådgivare Astrid Nymansson har skrivit remissvaret. 

Rätten att bli namngiven stärks

Foto: Felicia Gränd

SFF är positiva till att upphovsrättslagens regler om inskränkningar tydligare anpassas till EU:s regelverk.

I vårt remissvar har vi valt att lyfta fram delar som är av extra stor betydelse för yrkesverksamma inom fotografi, med tonvikt på rätten till namnangivelse, en kodifiering av trestegsregeln samt den nya panoramaregeln. 

Vi instämmer till stor del i utredningens resonemang beträffande panoramaregelns tillämpning. Vi anser dock att förslaget lämnar ett alltför stort tolkningsutrymme, vilket riskerar att leda till osäkerhet i fråga om fotografers möjlighet att avbilda offentliga verk.

– Panoramaregeln måste förtydligas för att inte riskera att oskäligt inskränka fotografers rätt att verka i den offentliga miljön, säger SFF:s juridiska rådgivare Astrid Nymansson. 

Vi välkomnar även ett förtydligande rätten att bli namngiven. Vi ser att yrkesverksamma inom fotografi ofta behöver förklara och motivera för användare vad skyldigheten att namnge innebär. I förslaget till ny lagtext blir det tydligare att fotografen ska namnges om det inte är tekniskt eller praktiskt omöjligt. 

SFF ställer sig dessutom bakom förslaget att EU-rättens trestegsregel som gäller för tolkning och tillämpning av inskränkningar i upphovsrätten skrivs in som en uttrycklig bestämmelse i upphovsrättslagen. 

Här kan du läsa vårt fullständiga remissvar.

I övriga delar hänvisar förbundet till det gemensamma yttrande som lämnats av Copyswede och KLYS samt det remissvar som lämnats av Bildupphovsrätt