Förbundsnytt | 3 Juli 2024 | SFF

Tack till avgående ordförande Paulina Holmgren

Paulina Holmgren har ledsagat förbundet genom pandemin, drivit SFF:s politiska påverkansarbete och verkligen brunnit för förbundets frågor under sina sex år som ordförande.

Tack till avgående ordförande Paulina Holmgren

Foto: Felicia Gränd

Paulina Holmgren tillträdde som ordförande för Svenska Fotografers Förbund vid årsstämman i maj 2018 efter att varit engagerad medlem i förbundet sedan tidigt 90-tal. Under sitt ordförandeskap har Paulina lagt stort fokus på att stärka förbundets politiska påverkansarbete, i syfte att förbättra villkoren för den fotografiska yrkeskåren. Detta arbete fick en rivstart under pandemin, då förbundet fick agera snabbt för att fotografer skulle få ta del av regeringens krisstöd – något som krävde stora insatser men till slut gav resultat. Under samma period behövdes tuffa prioriteringar göras inom förbundet för att balansera kostnaderna mot minskade intäkter. Det var ett arbete som krävde flera svåra beslut av styrelsen under Paulinas starka ledning.

Påverkansarbetet mot Återstartsutredningen blev viktigt för att synliggöra hur den fotografiska yrkeskåren hamnade i kläm mellan kulturpolitiska och näringspolitiska insatser. Pandemin och dess efterdyningar kom att prägla Paulinas år som ordförande, för även när pandemin ebbade ut tog det tid innan jobben kom tillbaka ,och när de väl började göra det gick Sverige in i en kraftig lågkonjunktur som pressade vår redan utsatta yrkeskår ytterligare. 

Dessutom sjösattes också ett stort antal andra utredningar – frågor som förbundet själva och inom KLYS arbetat med i 20 års tid kom plötsligt alla på bordet. Paulinas omfattande engagemang i KLYS arbetsutskott och olika arbetsgrupper blev mycket viktigt under dessa år för att ge förbundets frågor exponering, trots våra knappa resurser i den egna organisationen.

Under Paulinas ledning har förbundet självt och gemensamt med de andra bildorganisationerna och KLYS arbetat med implementeringen av DSM-direktivet i svensk upphovsrättslagstiftning, kraven på en oavvislig ersättning anpassad till digitala utvecklingen, förändringar i socialförsäkringssystemet och A-kassan bättre anpassad till företagare och kombinatörer, samt regeringens nya strategi för kulturella och kreativa branscher, för att nämna några av alla viktiga frågor. 

Mycket tack vare Paulina har förbundet ökat sin synlighet och stärkt sin positionering i förbundets viktigaste frågor, inte minst inom upphovsrätten. Det sista dryga året lade Paulina stor tid och kraft på förändringarna som utvecklingen av generativ AI innebar för yrkeskåren. I denna fråga engagerade sig Paulina på ett nationellt plan, men fick också fokus på frågan tidigt internationellt genom sitt engagemang i International Authors Forums steering committé. Därtill har hon engagerat sig i till exempel Norrlandsdagarnas fortlevnad och samarbetet med Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige (NNAFS).

Å styrelsen, kansliet och medlemmarnas vägnar vill vi rikta ett varmt tack till Paulina för dessa år och önska hjärtligt lycka till med framtida utmaningar!