abcdefefhsi
Förbundsnytt | 24 Jan 2024 | SFF

Utredning har tittat på inskränkningarna i upphovsrättslagen

Utredningen ”Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4)” har haft till uppgift att lägga fram ett förslag på en mer lättbegriplig och modernare upphovsrättslag för de tillfällen upphovsrättsligt skyddade verk ska kunna användas utan tillstånd. Utredningen har letts av Anders Dereborg tillsammans med 13 experter på området, där fotografer och övriga bildskapare har representerats av Bildupphovsrätts jurist Jenny Rudvall.

Praxis från EU-domstolen och svenska domstolar har visat att medlemsstaternas handlingsutrymme är begränsat när det kommer till lokala nationella inskränkningar i upphovsrättslagstiftningen. Som en följd av detta, samt samhällsutvecklingen i stort vad gäller den ökade användningen av upphovsrättsskyddade verk, tillsattes utredningen ”Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4)”. 

Utredningen föreslår bland annat att reglerna om konst i det offentliga rummet formas till dagens förhållanden, utökade möjligheter att visa verk i nyhetsrapportering samt en ny övergripande inskränkning tänkt att begränsa parodiska uttryck och dylikt. Utredarna föreslår också tydligare regler för om namn- och källangivelse. Ytterligare ett inslag framhäver att kulturarvsinstitutioner bör få fler möjligheter att använda verk där nu upphovsrättslagstiftningen delvis begränsar detta.  

Läs hela betänkandet på regeringens hemsida här.

Läs Bildupphovsrätts kommentar här.