Fotoförfattarna | 19 Mars 2013

Fotoförfattar- och illustratörssektionens årsmöte

Lördagen den 27 april är det dags för Fotoförfattar- och illustratörssektionens årsmöte.

Vi börjar med frukost kl. 8.30 och fortsätter med årsmötet kl. 9.00 fram till 10.30 då inspirationsdag och förbundsstämma tar vid. 
 Anmäl dig till frukosten här. 

I år kommer vi vara i Nürnberghuset på Björngårdsgatan 14B, Södermalm i Stockholm.

Medlem som vill få ärende behandlat på årsmötet ska anmäla det skriftligt (mejla till ffs@sfoto.se) till sektionsstyrelsen senast den 14 april.

Preliminär dagordning för årsmötet:

1) Öppnande

2) Val av stämmans ordförande och sekreterare

3) Val av justerare tillika rösträknare

4) Fastställande av röstlängd

5) Fråga om stämman utlysts stadgeenligt

6) Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse och Stödfonden för fotografersyttrandefrihet och upphovsrätts berättelse

7) Revisionsberättelsen

8) Fastställande av resultat- och balansräkning för sektionen och Stödfonden

9) Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen

10) Fastställande av årsavgift

11) Fastställande av budget för verksamhetsåret 2013

12) Val av ordförande för sektionen

13) Val av ledamöter för sektionen

14) Val av suppleanter för sektionen

15) Val av revisorer – förslag att som tidigare anlita förbundets revisorer

16) Val av valberedning

17) Inkomna ärenden

18) Avslut

Välkommen!

Magnus Westerborn, Ordförande
magnus.westerborn@sfoto.se

 

Här finns samtliga årsmöteshandlingar och årsredovisning för 2012. OBS du måste vara inloggad för att länken ska fungera