Svenska Fotobokspriset 2022

Nästa ansökningsperiod är 20 september – 15 december 2022. Se kriterier nedan. 

Vem kan söka priset?
• Svenska medborgare eller den som är folkbokförd i Sverige.
• Den vars bok är utgiven under 2021 eller 2022 och ej blivit nominerad tidigare.
• Den vars bok är tryckt i minst 300 exemplar och försedd med ISBN-nummer.
• Den som levererat pliktexemplar av sin bok till de sju svenska referensbiblioteken. Läs mer om pliktexemplar här.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna eller jurymedlem får inte söka priset, men kan lämna in bidrag utom tävlan.

Inlämning av bok:
Posta ett exemplar av din bok till oss så den är framme senast 15 december 2021. OBS: du behöver skicka försändelsen som spårbar. Använd PostNord Skicka Lätt eller Skicka Direkt. 
Adress:
Annika Thörn Legzdins
Att: Fotobokspriset 2022
Pettersbergsvägen 82
129 40 Hägersten
Mail: annika@legzdins.se

Anmälan: 
Inlämning kostar 200 kr för dig som inte är medlem i Fotoförfattarna. Är du medlem i SFF men inte Fotoförfattarna kan du gå med i Fotoförfattarna, det kostar 170kr och du får då gratis inlämning. Mer information om detta finns i anmälningsformuläret.

Se fullständiga regler och kriterier här (länk till PDF).

Har du frågor? Maila till sff@sfoto.se

 • Är du student fyller du i ditt personnummer här
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du enbart fylla fälten ovan i ansökan.
  Vad kostar medlemskapet? Se avgifter per medlemskategori ovan.
 • Ange namnet på din skola eller, om du är assistent, din tidsbegränsade praktikplats.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • Ange om det är hel- eller deltidsstudier i procent samt utbildningens längd ÅÅMM - ÅÅMM.
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  Jag godkänner att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt: Dels avtal som grundar sig på bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen, dels avtal om upphovsrättsliga nyttjanden och ekonomiska frågor som rör ett flertal medlemmar samt bevaka, inkassera och fördela ersättning som utgår med stöd av dessa avtal (t ex avtal om kopiering i skolor och vidaresändning i TV.)
  Jag godkänner att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för dig som SFF-medlem.