Juridik | 7 Mars 2016 | Thomas Riesler

Dags för rättvisa avtalsprinciper

SFF:s jurist Thomas Riesler skriver om internationella samarbeten som strävar efter skäliga avtal – globalt. Foto: Knut Koivisto

Dags för rättvisa avtalsprinciper

”Viktiga principer kan och måste vara icke-flexibla.” sa Abraham Lincoln. Och för dessa principer är det bra att följa uppmaningen. Men vad är en viktig princip? En sådan kan exempelvis vara att upphovsmannen ska kunna leva på sitt skapande. Den principen återfinns i stort sett i samtliga förarbeten till den upphovsrättsliga lagstiftningen. En annan är att ingångna avtal ska hållas. En sedan romartiden väl accepterad sentens: ”Pacta sunt servanda”.

Sedan finns det andra principer som också blir viktiga, i synnerhet i dagens mediesamhälle. Det är förmodligen väl känt att det förekommer ett antal avtal som om inte helt förrycker så i alla fall kraftig förskjuter effekten av ovan nämnda principer till nackdel för fotografer, journalister, illustratörer med flera upphovspersoner till fördel för beställaren.

Den internationella organisationen International Authors Forum (IAF) arbetar just nu med att ta fram 10 principer för skäliga avtal. IAF representerar upphovspersoner över hela världen för att därigenom ge dessa en kraftfull gemensam röst. Organisationen tillhandahåller medlemsorganisationerna en internationell plattform för utbyte av information och stöd i frågor med anknytning till upphovsrättspersoner. De förespråkar upphovspersonernas roll i samhället och påpekar vikten av den kulturella mångfalden och det ekonomiska värdet som författare skapar. Utöver detta främjar och försvarar IAF upphovsmännens intressen och upphovsrättigheter, både de ideella och ekonomiska rättigheterna, arbetar aktivt för en balanserad lagstiftning på avtalsområdet med syfte att upphovsmännen ska behålla sina ekonomiska och ideella rättigheter, mot friköp och andra otillbörliga metoder. Dessutom marknadsför IAF fördelarna med upphovsmännens rättigheter i allmänhet och kollektiv förvaltning i synnerhet för att säkerställa att upphovsmännen får alltid rättvis och skälig ersättning när deras verk utnyttjas av tredje part. SFF är representerade i IAF genom organisationen Pyramide.

De tio principerna kommer eventuellt att skilja sig åt mellan olika grupper av upphovspersoner på grund av deras olika förutsättningar och behov, men de bärande elementen kommer att vara likartade. I det förslag som presenterats hittills har följande principer föreslagits:

1. Avtal ska vara tidsbegränsade
2. Upphovspersonen ska kunna dra fördel (ha nytta) av avtalet
3. Användningen ska vara specificerad
4. Om användaren inte använder rättigheten ska den gå tillbaka till upphovsmannen 
5. Bredast möjliga marknadsspridning
6. All användning ska rapporteras
7. Upphovspersonens anseende på marknaden ska säkerställas
8. Definiera och begränsa konkurrensklausuler
9. Definiera kontraktsvillkor och ansvar tydligt
10. Definiera respektive begränsa skadeståndsklausuler.

Vid en närmare titt ser man att många av principerna återfinns i de rekommendationer som SFF redan idag tillämpar, exempelvis den första, tredje och sjunde (som handlar om ideella rättigheter, exempelvis din rätt att anges som fotograf till ditt fotografi) principen. Vissa principer kan tyckas självklara, såsom den andra principen. Men om man tittar på de beställaravtal som idag pumpas ut från de stora mediehusen så är det inte självklart att fotografen tjänar på att ingå dessa avtal endast utifrån hur de är utformade.

Den fjärde principen är intressant såtillvida att om en beställare inte använder sin rätt och genom detta ”låser in” fotografiet så ska fotografen kunna upplåta rätten till annan av efter viss tid. Skrivningar i 2 och 30 § upphovsrättslagen täcker denna princip när det gäller ”överföring till allmänheten” av fotografi. Detta sker när ett verk ”på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket”. Och innefattar även ”överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer”. Ett exempel på när detta sker är när man surfar in på en hemsida med ett fotografi på. Om en beställare fått sådan rätt men ingen tid är avtalad gäller upplåtelsen i tre år utan ensamrätt. Om längre avtalstid än tre år samt ensamrätt är avtalad men beställaren inte tagit rätten i bruk inom tre år så får fotografen ändå upplåta rätt till annan. Men detta gäller som sagt huvudsakligen i digitala sammanhang.

Den sjätte principen får bäring exempelvis på avtal med bildbyråer, förlag och andra avtal som innehåller element av royaltyersättningar. Principerna åtta till tio är sådana att de flesta, om inte alla, jurister skriver under på att ett bra avtal är bästa vänners vän. Och ett bra avtal är ett tydligt och förutsägbart avtal. Genom att det tydligt och förutsebart framgår det för parterna hur ska förhålla sig till olika situationer som uppstår inom avtalsförhållandet under den tid som avtalet gäller mellan dem och skapar goda förutsättningar för att parterna faktiskt håller sig till avtalet.

Många önskar att flera beställare per automatik skulle tillämpa dessa eller likande principer när de författar sina avtal till sina leverantörer. Men om beställarna inte gör det självmant är det inget som hindrar att du som fotograf själv är uppmärksam på när någon eller några av dessa principer inte följs i de avtalsförslag som du får för underskrift.

Inom en snar framtid är förhoppningen att dessa tio principer för skäliga avtal ska vara klara för lansering på världsbasis. Håll ögonen öppna!

 Har du fått avtal där dessa principer inte följs? Hör av dig! Du når mig på thomas.riesler@sfoto.se

Thomas Riesler, förbundsjurist