abcdefefhsi
Juridik | 13 Maj 2022

Hur kassettskatten blev PKE-ersättning

Efter över tjugo år av ett felaktigt implementerat EU-direktiv från 2001 ska alla upphovspersoner – även fotografer – äntligen få rätt till privatkopieringsersättning, PKE. Så vad har hänt? Och vad är PKE?

Många känner till rätten till kopiering för privat bruk i upphovsrättslagen. Den innebär att om ett verk har offentliggjorts med upphovspersonens samtycke så får enskilda personer (men inte företag) framställa enstaka exemplar för privat bruk. En sådan användning kan vara att skriva ut ett fotografi från internet för att sätta upp på väggen hemma. En annan variant är att skanna ett fotografi. Genom att upphovspersonerna genom lagstiftningen får tåla denna inskränkning har de även rätt till ersättning genom PKE.

Årligen fördelas cirka 150–250 miljoner kronor i PKE. Ursprungligen kallades ersättningen »kassettskatt« och var ett sätt för musik- och filmrättighetshavare att få ersättning för de exemplar de gick miste om på grund av utebliven försäljning då deras verk kopierades på kassetter, VHS-band med mera av privatpersoner.

För att få PKE var man tvungen att ha fått sitt verk utsänt i ljudradio eller television eller utgivet på en anordning genom vilket verket kunde återges. Fotografer kunde därför endast påräkna ersättning för de fotografier som återfanns i filmer, vilket var ett försvinnande litet antal.

De ersättningsberättigade mediernas omfattning utvidgades successivt till att i dag omfatta hårddiskar, mobiltelefoner, USB-minnen etcetera. Ersättning betalades av de som yrkesmässigt tillverkar eller i landet inför sådana medier och inkasserades och fördelades av Copyswede till organisationer som företrädde kopierade upphovspersoner, bland annat SFF.

2020 tillsattes en utredning med uppdrag att se över ersättningsordningen. SFFhar upprepade gånger framfört till lagstiftaren att den felaktiga implementeringen måste åtgärdas då privatkopieringen för foto dramatiskt ökade då mobilkameran gjorde sitt inträde på marknaden.

Utredningen har nu föreslagit att Copyswede ska ersättas av en myndighet som ska besluta om ersättningsnivåer samt vilka anordningar som medför ersättningsskyldighet. För att kunna få ersättning krävs att privatkopieringen gjorts på ett sätt som påverkar upphovspersonerna ekonomiskt, dock inte endast i obetydlig omfattning. Men hur ska myndigheten bäst kunna undersöka privatkopieringsbeteendet så att statistiken blir rättvisande över vad som faktiskt kopieras? Vilka anordningar kommer att bli aktuella att betala PKE för? Och hur ska man kunna visa att upphovspersonerna har påverkats ekonomiskt av privatkopieringen? Frågorna kvarstår.

Myndigheten ska inrättas 1 juli 2023 och ta sitt första beslut runt 30 juni 2024. Den första utbetalningen kommer alltså att dröja och under tiden fortsätter fotograferna att förlora pengar på grund av den gamla lagstiftningen.

Thomas Riesler, förbundsjurist