Nyheter | 5 Dec 2019 | SFF

Ny upphovsrättslag på G

Under våren 2019 röstade EU-parlamentet ja till ett nytt upphovsrättsdirektiv, vilket innebär att ny upphovsrättslagstiftning nu skall införas i Sverige. För SFF har arbetet med den nya lagstiftningen hög prioritet för att den ska bli så fördelaktig som möjligt för verksamma på det fotografiska fältet. Efter julhelgerna kommer förbundets arbete med detta att intensifiera. Läs mer om direktivet här i vår Q & A med vår jurist Malin Edin.

Ny upphovsrättslag på G

Vad är DSM-direktivet?
DSM-direktivet är ett nytt upphovsrättsdirektiv som röstades igenom i EU under våren 2019. Tanken med direktivet är att etablera en mer modern och balanserad marknad vad gäller upphovsrätt inom EU. Direktivet är framför allt fokuserat på upphovsrätt i digitala miljöer, som till exempel på internet.

Vad kommer hända nu?
Nu är arbetet i full gång med att implementera direktivet i svensk rätt. Det innebär att det kommer stiftas nya lagar som ska spegla reglerna som fastslås i direktivet. SFF arbetar för att implementeringen av direktivet ska bli så fördelaktig för upphovspersoner som möjligt, bland annat genom att sitta i Justitiedepartementets referensgrupp.

Hur påverkar direktivet bildskapare?
Den största vinsten för bildskapare finns i artiklarna 18, 19 och 20 i direktivet. Dessa artiklar brukar tillsammans kallas för ”transparenstriangeln” och innehåller regler för att stärka den enskilde upphovspersonens avtalsställning och möjligheter att få skälig ersättning för upplåten nyttjanderätt till sina alster.

Vad innebär detta i praktiken för mig som fotograf eller bildbehandlare?
En verkningsfull införlivning av direktivet i svensk rätt kommer innebära att upphovspersoner får rätt till ersättning som är lämplig och proportionerlig i förhållande till värdet på de rättigheter som upplåtits. Det betyder att det kommer bli svårare för bildköpare att köpa loss omfattande användningsrättigheter för oproportionerligt låga ersättningar. Direktivet innebär även att upphovspersoner har rätt att få information från bildköpare minst en gång per år om hur och i vilken omfattning deras alster har använts. Man har även rätt att få information om ens alster har blivit vidarelicensierade eller sålda, och i så fall till vem och för hur stor ersättning. Sådan information är viktig för att kunna bedöma skälighet och proportionalitet i avtalsvillkor och ersättning.

Dessutom kommer upphovspersoner ges möjlighet att omförhandla oskäliga avtal och erhålla en högre ersättning, om det visar sig att den ursprungliga ersättningen för en bild är oproportionerligt låg. Det finns idag många fall där bildskapare har upplåtit rättigheter för en engångssumma, och därefter inte får rätt till en rimlig avkastning i det fall bilden blir en stor framgång. En effektiv implementering av direktivet skulle innebära att dessa fall skulle bli färre, då upphovspersoner skulle ha rätt till ersättning som står i proportion till den vinst som nyttjandet av bilden har genererat.

Några tidigare artiklar om DSM-direktivet av SFF:
https://www.sfoto.se/forbundsnytt/dsm-direktivet-godkant-av-ministerradet/
https://www.sfoto.se/forbundsnytt/ja-till-dsm-for-skalig-ersattning-till-de-som-skapar-innehall/
https://www.sfoto.se/forbundsnytt/sff-stoder-dsm-direktivet/