Integritetspolicy

Svenska Fotografers förbund (nedan även SFF) hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

För dig som medlem i SFF:

Svenska Fotografers förbund (SFF) hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

1. Uppgifter registreras i SFFs databas genom ansökan om medlemskap gjorda via sfoto.se, e-post, telefonkontakt eller på annat sätt.
2. Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till SFFs lagring och hantering av dina personuppgifter.
3. Personuppgifter lagras i syfte att fullgöra avtalade tjänster, samt kommunicera gällande pågående utbildningar, träffar, årsmöte, medlemsundersökningar eller dylika projekt.
4. När du ansöker om medlemskap godkänner du att SFF använder personuppgifterna för att kommunicera med dig via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel för att upplysa om aktuella träffar, kurser, utbildningar eller annat som kan vara relevant för dig som medlem.
5. SFF kommer inte dela dina personuppgifter med annan part utan att vi först frågat dig.
6. Önskar du korrigera eller radera dina personuppgifter kan du kontakta SFF på sff@sfoto.se
7. Som medlem ansvarar du själv för att uppdatera dina uppgifter så att SFF ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig.
8. Den rättsliga grunden för behandlingen av en dina personuppgifter är det avtal som du ingår med SFF vid ansökan om medlemskap.
9. SFF förbehåller sig rätten att behålla uppgifter i sju (7) år efter avslutat medlemskap. Den rättsliga grunden för att vi spar dina uppgifter i sju (7) år är för att vi måste fullgöra våra förpliktelser enligt Bokföringslagen.
10. Vid frågor om personuppgiftshanteringen kontakta Åsa Anesäter, verksamhetsledare på SFF på asa.anesater@sfoto.se