Integritetspolicy

Svenska Fotografers Förbund (SFF) hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

1. Uppgifter registreras i SFFs databas genom din ansökan om medlemskap.Uppgifterna lagras på en säker server. Vi kommer inte dela dina personuppgifter med annan part utan att först fråga dig.

2. Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till SFFs lagring och hantering av dina personuppgifter. Personuppgifter lagras i syfte att fullgöra avtalade tjänster och förmåner.

3. När du ansöker om medlemskap godkänner du att SFF använder personuppgifterna för att kommunicera med dig via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel för att upplysa om aktuella träffar, kurser, utbildningar eller annat som kan vara relevant för dig som medlem. 

När du ansöker om Svenska Fotobokspriset samlas följande uppgifter in: Fotografier på närvarande vid Svenska Fotoboksprisgalan, sökandens för- och efternamn, adress, postadress, mejladress, telefonnummer, medförfattares, textförfattares, formgivares, redaktörs samt kontaktperson på förlagets respektive för- och efternamn, mejladress samt telefonnummer. Som sökanden intygar du att du erhållit de senare nämnda personernas samtycke till lagring av deras respektive personuppgifter för den avsedda behandlingen.  

När du ansöker om Svenska Fotobokspriset samtycker du (den lagliga grunden) till behandling av dina ovan nämnda personuppgifter för följande syften: För att behandla din ansökan genom att dela dessa till Svenska Fotobokspristes jury samt till Svenska Fotoboksprisets katalogs redaktör samt formgivare för utformning, produktion samt spridning av katalogen i digitalt format samt att tillgängliggöra fotografierna i Svenska Fotografers Förbunds digitala kanaler såsom sfoto.se, Facebook, Instagram och nyhetsbrev. Samt som pressbilder i syfte att marknadsföra och kommunicera kring Svenska Fotobokspriset till Svenska Fotografers Förbunds medlemmar och en intresserad allmänhet som tar del av information i Svenska Fotografers förbunds digitala kanaler samt lagra dessa i Svenska Fotografers Förbunds arkiv. 

4. Vi använder en extern nyhetsbrevstjänst för medlemsutskick och pressmeddelanden. Vi lagrar epost-adresser inom systemet upp till ett år.  

5. Önskar du korrigera eller radera dina personuppgifter kan du kontakta SFF på sff@sfoto.se. Du kan läsa om din övriga rättigheter till dina personuppgifter på imy.se.

6. Som medlem ansvarar du själv för att uppdatera dina uppgifter så att SFF ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig.

7. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtal som du ingår med SFF vid ansökan om medlemskap. 

För användandet av personuppgifter i form av fotografier på nu levande och identifierbara personer behandlas dessa i syfte att marknadsföra och informera om Svenska Fotobokspriset i Svenska Fotografers Förbunds digitala kanaler till medlemmar och en intresserad allmänhet samt tillhandahålls som pressbilder samt lagras i Svenska Fotografers Förbunds arkiv. Den lagliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.  

8. SFF förbehåller sig rätten att behålla uppgifter i sju (7) år efter avslutat medlemskap. Den rättsliga grunden för att vi spar dina uppgifter i sju (7) år är för att vi måste fullgöra våra förpliktelser enligt Bokföringslagen.

9. I de fall du arbetar för SFF och har rätt till ersättning så hanteras dina personuppgifter av tredje part för att vi ska kunna fullgöra avtal. Om du på annat sätt tar SFFs tjänster i anspråk (exempelvis genom att ansöka om gesällbrev eller prenumeration av Fotografisk Tidskrift) så lagrar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra avtalade tjänster och förmåner.

10. Om du tar SFFs tjänster i anspråk och ansöker om SFFs och/eller Fotoförfattarnas stipendier så lagrar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra avtalade tjänster. I de fall du ansöker om vistelsestipendium till Paris eller Kavalla delas personuppgifter du angett med Svenska Institutet i Paris eller Atheninstitutets gästhem i Kavalla för att de ska kunna administrera vistelsen.Svenska Institutet i Paris delar varje säsongs gästlista med sina samarbetspartner i Paris. Dock lämnas enskilda kontaktuppgifter endast ut externt efter att gästen/stipendiaten tillfrågats.

11. Vid frågor om personuppgiftshanteringen kontakta Thomas Riesler, förbundsjurist på SFF på jurist@sfoto.se

Denna integritetskyddspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras. Policyn senast uppdaterad 2022-09-26