Politisk påverkan och opinionsbildning 

SFFs främsta uppgift är att stärka och utveckla yrkesvillkoren för fotografer. Som en del av det arbetet skriver vi remissvar vid lagförslag som rör fotografer och bildmedia och tar fram underlag till beslutsfattare, och yttrar oss i ärenden och beslutsförslag på regional-, nationell- och EU-nivå. 

SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildning och samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa och fokuserar på att stärka upphovsrätten i vårt påverkansarbete. Men vi bevakar och agerar även i frågor som rör fotografers kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen.  

Upphovsrätt  

Digital Singel Market
DSM – Digital Single Market är ett nytt upphovsrättsdirektiv som röstades igenom i EU under våren 2019. Tanken med direktivet är att etablera en mer modern och balanserad marknad vad gäller upphovsrätt inom EU. Direktivet fokuserar i synnerhet på upphovsrätt i digitala miljöer, som till exempel på internet. Direktivet ska börja gälla i Sverige från juli 2022. 

I maj 2020 skickade SFF tillsammans med Svenska Tecknare in ett yttrande till Justitiededepartementet på hur genomförandet av DSM i svensk lag bör ske på bästa sätt i relation till våra yrkesgrupper och branschen. I december 2021 skickade SFF in ett remissvar till Justitiedepartementet som svarade på departementspromerorian om förlag för införandet i svensk lag där SFF redogjorde för vad vi biföll och vad vi anser måste rätats till i propositionen som ska författas. SFF har också medverkat i de omfattande remissvaren från KLYS och Copyswede samt Bildupphovsrätt. I juni 2022 kom lagrådsremissen vilket är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Tillsammans med övriga bildorganisationer driver SFF uppropet Stärk Bildjournalistiken! som kritiserar det bristfälliga införandet av DSM-direktivets artikel 15 i svensk lagstiftning. 

Här kan du läsa ett antal artiklar om vårt arbete:

En enad röst om DSM
Om DSM-direktivet 
DSM – vad gör SFF och varför ska fotografer bry sig? 
Frågor och svar: DSM 
DSM kan stärka upphovspersoners ställning 

Privatkopieringsersättningen
Privatkopieringsersättning (PKE) är en lagstadgad kompensation till upphovspersoner för inkomstbortfall vid laglig kopiering för privat bruk till inspelningsbara media. Men till skillnad från många andra upphovspersoner, som till exempel film- och musikskapare, får bildskapare ingen ersättning för denna användning. Stillbilder omfattas nämligen inte av det. Under 2020 tillsattes en utredning kring PKE-systemet och utredningen presenterade sitt betänkande Privatkopieringsersättningen i framtiden i april 2022. Kopiering av stillbilder är den kopiering som ökar mest och SFF ihop med övriga bildorganisationer har arbetat hårt för att få till en ändring så bilder ska omfattas av systemet i framtiden, vilket utredningen nu föreslår. Betänkandet är ute på remiss till september 2022.

Läs mer om vad utredningen föreslår i artikeln Ny utredning om PKE kan komma att gynna fotografer

Håll koll på bildorganisationernas kampanj som initierats och drivs av Bildupphovsrätt bildbetalt.nu 

I artikeln Fem frågor och svar om PKE beskrivs problematiken närmare.  

Biblioteksersättningen
SFF ihop med Sveriges Författarförbund och Svenska Tecknare kommer överens med regeringen om biblioteksersättningen vilken fördelas av Författarfonden. Biblioteksersättningen innebär att svenska litterära upphovspersoner får en statlig ersättning för utlåningen av verk på biblioteken., vilken fördelas i form av individuella ersättningar och olika typer av bidrag och stipendier. E-boksutlåningens har dock haft en strakt negativ påverkan på biblioteksersättningen. Under nuvarande förhållande kompenserar inte den ökad e-boksutlåningen (och eventuell ersättning) för den tydliga trenden att utlåningen av de fysiska böckerna minskar, och därmed nivåerna för det samlade stipendieutbudet från Sveriges Författarfond. De ekonomiska konsekvenserna kan bli stora för enskilda författare likväl som för vår och andra organisationers verksamhet. SFF/Fotoförfattarsektionen, fortsätter därför idogt att lyfta fram bibliotekens demokratiska uppdrag inför framtiden. 

Pliktmaterialutredningen
Utredningen har haft i uppdrag att analysera regelverket för pliktexemplar och föreslå ett nytt medie-, teknik- och formatoberoende regelverk för såväl fysiskt som elektroniskt pliktmaterial. I april 2021 presenterades departementspromemorian Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial SFF skrev inget eget remissvar utan medverkade i KLYS remissvar och Bildupphovsrätts remissvar. 

Ersättningsutredningen
Våren 2021 tillsattes en utredning  för genomförande av två frågor i DSM-direktivet, dels frågan om en s.k. oavvislig ersättningsrätt för upphovspersoner och utövare i on demand-situationer, t.ex. vid streaming av film och musik, dels en särskild tvistlösningsmekanism för upphovsrättsfrågor. SFF arbetat mot denna utredning inom en särskild arbetsgrupp i  KLYS och har lämnat in en rad synpunkter på dessa texter under hösten 2021. Utredningen presenterade sitt betänkande En oavvislig ersättningsrätt? i maj 2022 och betänkandet ligger ute på remiss till november 2022.

Utredningen om inskränkningar i upphovsrättslagstiftningen
I juli 2022 tillsattes en utredning som ska se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Syftet med översynen är att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för sådan användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd. SFF kommer i första hand att arbeta mot utredningen genom KLYS samt genom Bildupphovsrätt som båda har var sin representant i utredningens expertgrupp. Utredningens ska vara klar i november 2023.

 

Trygghetssystem och arbetsmarknad 

Utredningen om trygghetssystemet för företagare
Utredningen startades 2020 och har haft i uppdrag att utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma, handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering. SFF arbetade mot utredningen genom KLYS som skickade in en skrivelse när utredningen startade upp samt lite senare även enkät gjord bland samtliga fjorton organisationernas medlemmar. Departementspromemorian Ett förenklat trygghetssystem för företagare presenterades i december 2021 och SFF har arbetat med KLYS i remissvaret där vi välkomnar utredningens huvudförslag. 

Utredningen om trygghetssystemet för anställda och kombinatörer
I december 2021 tillsattes en utredning med uppdrag att bland annat utreda hur regelverket för sjukpenninggrundande inkomst ska ge ökad trygghet och förutsebarhet för den försäkrade samt leda till stärkt kvalitet och effektivitet i handläggningen och minska de felaktiga utbetalningarna. Dagens regelverk är inte fullt ut anpassat till aktuella förhållanden på arbetsmarknaden med en stor variation av anställnings- och uppdragsformer. Det finns också ett behov av stärkt förutsebarhet och trygghet för företagare i de delar som inte ingår i uppdraget till ovan nämnda utredning, då främst kombinatörer och anställda i eget aktiebolag.  SFF deltar ihop med KLYS övriga medlemsorganisationer i utredningens referensgrupp. 

Arbetsförmedlingen Kultur Media
SFF deltar i Rådet för kulturarbetsmarkanden, som är ett samverkansorgan med huvuduppgift att understödja samverkansarbetet inom kulturarbetsmarknaden i Sverige. Uppgiften är att ge råd och ha en dialog på strategisk nivå kring arbetskraftsutbud, kompetensförsörjning, sysselsättningsutveckling samt att positivt bidra till utveckling av integrations- och jämställdhetsarbetet. Rådets roll är att vara ett forum för diskussion om hur den statliga arbetsmarknadspolitiken bättre kan anpassas till kulturarbetsmarknaden. 

Kultur- och näringspolitik 

Strategi för kulturella och kreativa näringar – Kreativa Sverige
I november 2021 tillsattes en utredning som ska ge förslag till en samlad nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet under den kommande tioårsperioden. SFF har haft dialog med utredningen och deltagit i KLYS arbete mot utredningen. Betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher presenterades den 5 augusti 2022. I artikeln SFF delaktigt i ”Kreativa Sverige!” berättar vi om arbetet och utredningens förslag till strategi. Betänkandet gick i september ut på remiss och här kommer vi både skriva ett eget remissvar och samverka inom KLYS med remissarbetet.

Återstarten av kulturen – Från kris till kraft
Från våren 2020 har en stor del av SFFs arbete handlat om pandemins effekter på fotografer, att bevaka och kommentera de stödåtgärder som satts in. En central del i detta har varit utredningen som tillsattes för kulturens återstart och som kom med sitt betänkande Från kris till kraft – Återstart för kulturen i september 2021. SFF har lämnat in ett eget remissvar till Kulturdepartementet som svarade på departementspromemorians förslag på olika insatsområden samt deltagit i KLYS remissvar  I artikeln SFF svarar på Återstartsutredningen berättar vi mer om vårt remissvar och de satsningar vi önskar se framåt för vår yrkeskår. 

Översynen av kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen har funnits sedan 2011 och omfattar samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna samt det civila samhället och de professionella kulturskaparna. I juli 2022 tillsattes en utredning som ska se över kultursamverkansmodellen. KLYS har en representant i expertgruppen och SFF kommer att arbeta nära KLYS i denna fråga. Utredningen ska vara klar september 2023.

Regional kulturpolitik

Regionala kulturplaner
SFF arbetar tillsammans med KLYS sedan december 2021 med svar på remisser för regionala kulturplaner som är aktuella för förnyelse där SFF svarar för de särskilda förutsättningarna och behoven för yrkesutövare inom fotografi.  Nedan listas KLYS remissvar där våra synpunkter ingår:  

Region Uppsalas kulturplan 2023-2026

Region Sörmlands kulturplan 2023-2026

Region Västmanlands kulturplan 2023-2026

Region Gävleborgs kulturplan 2023-2026

Region Jönköpings kulturplan 2023-2026

Region Norrbottens kulturplan 2023-2026

Region Dalarnas kulturplan 2023-2026

Region Västernorrlands kulturplan 2023-2026

Utbildning och skola

SFF deltar i KLYS arbetetsgrupp för skola och utbildningen men har för närvarande inget aktivt remissarbete inom detta område.