Kultur och näring

SFF jobbar kontinuerligt med att stärka banden mellan kultursektorn och näringslivet, med fokus på ett levande och lönsamt kulturliv. I närtid har SFF jobbat aktivt med att främja en återaktivering av kulturlivet efter Covid-19 pandmin, och bland annat mot utredningen ”Från kris till kraft – Återstart för kulturen” och de utredningar och förslag som följt på denna. 

Kultur och näring

Foto: Felicia Gränd

Återstart av kulturen – från kris till kraft 
De senaste åren har SFFs arbete handlat om pandemins effekter på fotografer och att bevaka och kommentera de stödåtgärder som satts in. En central del har varit utredningen som tillsattes för kulturens återstart och som kom med ett betänkande ”Från kris till kraft – Återstart för kulturen”. SFF har lämnat in ett eget remissvar till Kulturdepartementet som svarade på departementspromemorians förslag på olika insatsområden samt deltagit i KLYS remissvar.    

Strategier för kulturella och kreativa näringar 
Betänkandet ”Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” ger förslag på en samlad nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet under den kommande tioårsperioden. SFF har arbetat både direkt mot utredningen och igenom KLYS för att öka uppmärksamheten för fotografer som yrkesegrupp inom området med sina unika förutsättningar och behov, för vikten av en stark upphovsrätt för hållbara affärsmodeller och stärkt förhandlingsposition, samt för behovet av en revidering av trygghetssystemen.  

Pliktmaterialutredningen 
Pliktmaterialutredningen har haft i uppdrag att analysera regelverket för pliktexemplar och föreslå ett nytt medie-, teknik- och formatoberoende regelverk för såväl fysiskt som elektroniskt pliktmaterial.  

Public service
En parlamentarisk kommitté ska föreslå hur public service uppdraget ska regleras fr o m 2026 och vad som ska ingå i uppdraget 2026-2033, med syfte att skapa långsiktiga villkor hör ett hållfast och oberoende public service. SFF arbetar genom KLYS i denna fråga.

 

Mer påverkansarbete