Regional samverkan

En prioriterad fråga för SFF är att verka för god samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna samt det civila samhället och de professionella kulturskaparna. Bland annat arbetar vi genom KLYS med input på en översyn av Kultursamverkansmodellen, samt inkommer med remissvar på regionala kulturplaner. 

Regional samverkan

Foto: Felicia Gränd

Översyn av kultursamverkansmodellen  
Kultursamverkansmodellen omfattar samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna samt det civila samhället och de professionella kulturskaparna. En utredning ska se över modellen och bland annat föreslå hur roller, ansvar och samverkan inom kan utvecklas och förtydligas, samt vilka statligt stödda områden som bör ingå i modellen framåt. KLYS har en representant i expertgruppen och SFF kommer att arbeta nära KLYS i denna fråga men även har direkt kontakt med utredningen. 

Regionala kulturplaner 
SFF arbetar tillsammans med KLYS med svar på remisser för regionala kulturplaner som är aktuella för förnyelse där SFF svarar för de särskilda förutsättningarna och behoven för yrkesutövare inom fotografi.