Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning

SFF jobbar kontinuerligt att stärka upphovspersoners rättigheter på arbetsmarknaden. Det gör vi bland annat genom att bevaka och bidra till utredningar som ”Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart”. 

Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning

Foto: Felicia Gränd

Ökad trygghet för företagare 
Utredningen ”Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart” har haft i uppdrag att utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma, handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering. SFF arbetade med utredningen genom KLYS som skickade in en skrivelse när utredningen startade upp samt lite senare även enkät gjord bland samtliga fjorton organisationernas medlemmar.   

Ökad trygghet för anställda och kombinatörer 
Utredningen ”Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst” har i uppdrag är att bland annat utreda hur regelverket för sjukpenninggrundande inkomst ska ge ökad trygghet och förutsebarhet för den försäkrade, samt leda till stärkt kvalitet och effektivitet i handläggningen och minska de felaktiga utbetalningarna. Dagens regelverk är inte anpassat till aktuella förhållanden på arbetsmarknaden med en stor variation av anställnings- och uppdragsformer, framför allt inom kulturella och kreativa branscher. SFF deltar ihop med KLYS övriga medlemsorganisationer i utredningens referensgrupp.    

Arbetslöshetssförsäkring
Utredningen ”En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring” föreslog att tillfälliga lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret som infördes under pandemin ska gälla tills vidare samt en förlängning av den s k femårsregeln som ger företagare möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i näringsverksamheten. SFF arbetade med utredningen genom KLYS.

Utvecklad integration och jämställdhet 
SFF deltar i Rådet för kulturarbetsmarknaden, som är ett samverkansorgan med huvuduppgift att understödja samverkansarbetet inom kulturarbetsmarknaden i Sverige. Uppgiften är att ge råd och ha en dialog på strategisk nivå kring arbetskraftsutbud, kompetensförsörjning, sysselsättningsutveckling samt att positivt bidra till utveckling av integrations- och jämställdhetsarbetet. Rådets roll är att vara ett forum för diskussion om hur den statliga arbetsmarknadspolitiken bättre kan anpassas till kulturarbetsmarknaden.   

Utbildning och skola 
SFF deltar i KLYS arbetsgrupp för skola och utbildningen men har för närvarande inget aktivt remissarbete inom detta område.  

 

Mer påverkansarbete