Upphovsrätt

SFF arbetar kontinuerligt med att stärka upphovsrätten för upphovspersoner inom bildområdet, och nedan har vi listat hur vi arbetar med utredningar, remissvar och annat påverkansarbete.  

Upphovsrätt

Foto: Felicia Gränd

DSM – Digital Single Market  
DSM är ett EU-direktiv med syfte att skap en mer modern och balanserad marknad vad gäller upphovsrätt inom EU. Direktivet fokuserar i synnerhet på upphovsrätt i digitala miljöer och adresserar den utveckling av marknaden som skett de senaste 10-15 åren. För fotografer – för alla upphovspersoner – kommer den här lagstiftningen vara central för under lång tid framöver och avgörande för att kunna säkra sin äganderätt och de eventuella kommersiella möjligheter som följer på äganderätten.  

Utredningen ”Upphovsrätten på den digitala inre marknaden” hade till syfte att ge lagförslag för implementeringen av direktivet i svensk lagstiftning. Med direktivets implementering ges äntligen tillfället att säkerställa upphovspersoners möjlighet att få betalt, hantera sina rättigheter och få information hur rättigheterna faktiskt används. SFF med KLYS och övriga bildorganisationer har arbetat hårt under flera år för att få implementeringen av direktivet i svensk upphovsrättslagstiftning så kraftfullt som möjligt. Tillsammans med övriga bildorganisationer driver SFF också uppropet Stärk Bildjournalistiken! som kritiserar det bristfälliga införandet av DSM-direktivets artikel 15 i svensk lagstiftning.   

Den 1 januari 2023 trädde den nya upphovsrättslagstiftningen i kraft.

Privatkopieringsersättning 
Privatkopieringsersättning (PKE) är en kompensation till upphovspersoner för inkomstbortfall vid laglig kopiering för privat bruk till inspelningsbara media. Men till skillnad från många andra upphovspersoner, som till exempel film- och musikskapare, får bildskapare ingen ersättning för denna användning. Stillbilder omfattas inte. Likaså är ersättning begränsad till teknik för vidaresändning.  

Kopiering av stillbilder är den kopiering som ökar mest och den teknik som till största delen används för privatkopiering är mobiltelefonen. SFF har ihop med övriga bildorganisationer har arbetat hårt för att få till en ändring så bilder ska omfattas av systemet i framtiden, vilket utredningen ”Privatkopieringsersättningen i framtiden” nu föreslår i sitt betänkande.  

Biblioteksersättningen 
Tillsammans med Sveriges Författarförbund och Svenska Tecknare kommer SFF överens med regeringen om biblioteksersättningen vilken fördelas av Författarfonden. Biblioteksersättningen innebär att svenska litterära upphovspersoner får en statlig ersättning för utlåningen av verk på biblioteken. vilken fördelas i form av individuella ersättningar och olika typer av bidrag och stipendier. E-boksutlåningen har dock haft en starkt negativ påverkan på ersättningen. De ekonomiska konsekvenserna kan bli stora för enskilda författare likväl som för fotografer och illustratörer, formgivare och tecknare. Fotoförfattarna inom förbundet fortsätter därför att lyfta fram bibliotekens demokratiska uppdrag och ett hållbart system för ersättningen inför framtiden.   

Ersättningsutredningen 
Två frågor i DSM-direktivet lyftes ut och en speciell utredning, ”En oavvislig ersättningsrätt?”,  tillsattes för dessa: dels frågan om en så kallad oavvislig ersättningsrätt för upphovspersoner och utövare i on demand-situationer, till exempel vid streaming av film och musik, dels en särskild tvistlösningsmekanism för upphovsrättsfrågor. SFF har arbetat med denna utredning inom en särskild arbetsgrupp i  KLYS samt ihop med övriga bildorganisationer, framför allt för att få till stånd alternativa tvistelösningsmodeller då den nuvarande ordningen med skiljeförfaranden och domstolsprocesser är för dyra och inte rimliga för upphovspersoner att driva.  

Översyn av inskränkningar i upphovsrättslagen 
Till följd av DSM-direktivet har även en särskild utredning utsetts för att se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Syftet med översynen är att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för sådan användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd. SFF kommer i första hand att arbeta mot utredningen genom KLYS samt genom Bildupphovsrätt som båda har var sin representant i utredningens expertgrupp.  

 

Mer påverkansarbete