Sveriges Författarfond

Sveriges Författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen, dvs ersättningen för biblioteksutnyttjandet av litterära verk. SFF/ Fotoförfattarna representerar och bevakar fotografernas intressen och mottar organisationsbidrag för verksamhet riktad mot fotografer med litterär verksamhet.

Sveriges Författarfond

Enligt upphovsrättslagen får ett exemplar av ett litterärt verk fritt spridas vidare sedan det med upphovspersonens samtycke har överlåtits, vilket betyder att bibliotek som har köpt in en bok också har rätt att låna ut den. Lagen ger ingen stadgad rätt till ersättningen men upphovspersonerna i fråga får istället en statlig och offentligrättslig ersättning för biblioteksutnyttjandet.

Ersättningen fördelas dels i form av individuella ersättningar, dels i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovspersoner till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer. SFF/Fotoförfattarna mottar organisationsbidrag ur totala biblioteksersättningen, med syftet att skapa verksamhet som stärker den fotografiska litteraturens ställning, samt för att stödja fotografer – både inom och utom förbundet – som ägnar sig åt litterär utgivning.

Biblioteksersättningen baseras på vissa belopp per utnyttjad volym av ett litterärt verk. Sedan 1985 förhandlar SFF, Sveriges Författarförbund och Svenska Tecknare med Författarfonden om biblioteksersättningens grundbelopp. I förhandlingsdelegationen ingår Fotoförfattarnas ordförande Annika Thörn Legzdins och verksamhetsledare Angelica Gerde.

SFF/Fotoförfattarna är representerad i Författarfondens styrelse genom Fotoförfattarnas ordförande Annika Thörn Legzdins.

SFF’s övriga samarbeten