KLYS

KLYS (konstnärliga- och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) företräder genom 14 medlemsorganisationer cirka 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

KLYS

SFF bevakar fotografernas kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen och det är inomKLYS som SFF:s bedriver det övergripande yrkespolitiska arbete. Här samordnar vi frågor i gemensamt intresse för att få större tyngd och kraft mot de beslutsfattare som vi försöker påverka vad gäller lagstiftning och politiska beslut.

KLYS ger stöd till SFF och övriga medlemmar i remissarbete och för löpande diskussioner med politiska företrädare för regering och riksdag i frågor som berör verksamma inom kulturella och kreativa branscher. KLYS arbetar på både en nationell men också på en regional nivå för att hävda kulturskaparnas intressen i arbetet med regionala kulturplaner och andra processer.  

SFF är representerad i arbetsutskottet genom ordförande Paulina Holmgren, i nämnden genom ordförande Paulina Holmgren med verksamhetsledare Angelica Gerde och ledamot Anna Nordström som ersättare. SFF arbetar också operativt genom representation i KLYS olika arbetsgrupper. 

SFF’s övriga samarbeten