Att tänka på som bildskapare

SFF’s prisguide består av snittpriser, rekommendationer och villkor vid köp av bild.

Priserna är baserade på uppgifter från SFFs medlemmar, men även från fotografer, bildbehandlare och fotoassistenter som inte är medlemmar i SFF, samt från agenturer, bildbyråer och andra bildköpare inom det fotografiska fältet. Prisguidens speglar därmed både bildskapar- och beställarsidans prissättning. Den senaste arvodesundersökningen genomfördes i april 2022. Vi rekommenderar att göra en indexuppräkning av priserna, framför allt när den genomsnittliga prisutvecklingen i samhället är hög.

För uppdragsfotografering är debiteringen densamma som för analog publicering, med uppdelningen mellan redaktionell och kommersiell användning. Dock är det extra viktigt att sätta ett tydligt ramverk för hur användningsrätten ska tidsbegränsas samt att priset kan skalas efter en kombination av faktorerna kundens storlek, materialets spridning och kanalernas räckvidd där bilden ska publiceras.

Vad påverkar priset?

Varje bildskapare sätter sitt eget pris. Priset kan variera beroende på faktorer som kompetens, erfarenhet, marknadsvärde, utrustning, geografiskt läge, samt typ av uppdrag:

Kompetens. Olika bildskapare tar olika arvoden för sitt arbete. Ett unikt bildspråk, kompetens, utbildning och/eller särskild utrustning kan göra vissa bildskapare särskilt efterfrågade och därmed påverkas priset.

Marknadsvärde. Det är inte bara bildskaparen som har ett marknadsvärde utan även bilden i sig. En unik bild som inte kan återskapas kan till exempel ha ett högre värde än en bild som lätt kan tas om.

Syfte. Kommersiella uppdrag eller bilder som köps för användning i marknadsföring kostar ofta mer än vid redaktionell engångsanvändning.

Omfattning. Storleken på uppdraget och mängden bilder som ska levereras, liksom arbetstiden det tar att utföra uppdraget påverkar prissättningen.

Användning. En beställare av en bild erhåller användningsrätt till bilden, det vill säga en licens att använda bilden i enlighet med en överenskommelse. Licensens omfattning i tid, dess spridning geografiskt och i vilka typer av media är ytterligare aspekter som påverkar priset. Ju fler mottagare och större exponering som bilden är tänkt att ha desto högre pris. Även storleken på kundens företag kan påverka priset. Läs mer nedan under Användningsrätten.

Ersättningsmodeller. Det finns flera olika sätt att ta betalt, som kan lämpa sig olika bra beroende på uppdragets natur. De två vanligaste är:
Timdebitering: Då anges ett timpris, vilket  är att föredra t ex vid uppdrag där omfånget av arbetet inte är helt klart från början. 
Enhetspris: Då anges ett pris per ett satt antal bilder, vilket är att föredra om omfånget av uppdraget eller delmoment i ett uppdrag, är tydligt från början.

 

Villkoren för uppdraget

Var noga med att i förväg komma överens om villkoren för uppdraget: arvodet, vad bilden/bilderna ska förmedla, praktiska förutsättningar för fotograferingen, leveransen och användningen. Det är du som är experten, det är du som kan kommunikation med bild och det är bland annat den kunskapen kunden betalar för. Gör en ny överenskommelse om uppdragets karaktär förändras.

Ange alltid vilken användningsrätt som ingår i arvodet eller om den ska debiteras separat utöver grundarvodet. Det är viktigt att tydligt definiera hur uppdragsgivaren ska få använda bilderna, eftersom ersättningen för användningsrätten ska stå i proportion till användningens omfattning.

Bekräfta uppdragets alla villkor skriftligen. I en offert ska samtliga villkor för uppdraget finnas med. Använd gärna vår kalkylator och tänk på att i priset ska du räkna in F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning med mera. Använd gärna vår offertmall som du finner i inloggat läge under Avtalsmallar, och bilägg SFFs allmänna villkor för uppdragsfotografering. Här kan du läsa mer om offert, förhandling, avtal och fakturering

De allmänna villkoren gäller som tillägg till enskilda uppdragsavtal mellan dig och din uppdragsgivare och omfattar allt från bokning och avbeställning till äganderätt och otillåten användning. Kom ihåg att villkoren för uppdrag måste kompletteras med eventuella individuella överenskommelser. Var noga med att tydliggöra både SFFs villkor och individuella överenskommelser för beställaren. Vid upplåtelse av bild måste bildskaparen upplysa beställaren om vilken användning och omfattning som tillåts, hur bildrapportering ska ske, samt pris och betalningsvillkor. 

Förse alla levererade bilder med fullständig metadata och med upplysning om att bilderna skyddas av upphovsrättslagen. Metadata är värdefull information för både bildskapare och användare. Den beskriver en digital bilds tekniska utformning, innehåll och sammanhang, samt licensvillkor, identitet och kontaktinformation till upphovspersonen.

Användningsrätten

Upphovsrätten består av två delar, de ekonomiska rättigheterna och de ideella rättigheterna. Den ekonomiska delen kan kallas för användningsrätt eller nyttjanderätt, vi använder oss av termen användningsrätt här.

Användningsrätten är den del av upphovsrätten som du kan sälja vidare på olika sätt, en licens för att få använda det visuella materialet. Priset för licensen bör justeras utefter storleken på användningsrätten.

Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som skriftligen avtalats. Användningsrätten upplåts till bildbeställaren när full betalning kommit dig tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtalslicenser eller motsvarande licenser, som tecknas av din förvaltnings- eller intresseorganisation, i detta fall SFF. Läs mer om hur SFF tecknar kollektiva avtal  på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll – som biblioteksersättning, utställningsersättning, avtal om kopiering i skolor, samt vidaresändning i TV. 

Fri användningsrätt innebär att bildbeställaren har en fri användningsrätt till bilderna i sin egen verksamhet. Det innebär inte att bildbeställaren äger bilderna eller att bildbeställaren äger rätt att vidaredistribuera bilderna – användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till tredje part utan att du i förväg lämnat skriftliga medgivande.

SFFs rekommendation är att rättigheter inte ska säljas bort för alltid utan tidsbegränsas. Obegränsad användningsrätt, ett så kallat friköp, är något som kan efterfrågas av uppdragsgivare men som SFF avråder ifrån. Detta för att det är svårt att beräkna ersättningen  och det är nästan alltid bättre och mer kostnadseffektivt för båda parter att tydligt ringa in användningsrätten.

Det är viktigt att ange om en användningsrätt ska vara exklusiv eller inte för bildbeställaren. En exklusiv rätt innebär att det endast är bildbeställaren, och ingen annan, som har rätt att använda bilden under avtalad tid. En licens med exklusivitet till ett material kostar mer än en licens som tillåter fler att använda samma material. För att den upplåtna användningsrätten skall vara exklusiv krävs att detta avtalats om skriftligen. Du har rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller för egna projekt, såsom utställning eller bokproduktion, om inte annat skriftligen angivits för uppdraget.

Bildskaparens vanligaste frågor

Här följer en kort vägledning om upphovsrättslagen och lite om annan lagstiftning som gäller för dig som bildupphovsperson. Den gör inga anspråk på att ge ett exakt svar på alla frågor utan utgör just en vägledning. Har du fler frågor kontakta gärna vår pris- och marknadsrådgivning.

Vad är bilder och original?
Med bilder menas exempelvis fotografier, teckningar, illustrationer, collage eller andra konstverk. Med original menas den bild som du skapar i analog eller digital form och som kan levereras till köparen som förlaga.

Vad har jag för rättsligt skydd för mina verk?
Upphovsrättslagen är enkel: fråga först! Upphovsrättslagen ger dig automatiskt rättsligt skydd till ditt verk. Precis som patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion och varumärkesrätten skyddar ett kännetecken, skyddar upphovsrättslagen ett verks konkreta uttryck – det vill säga ett verks unika utformning. Det kan vara bra att tänka på att din idé inte skyddas av upphovsrätten, utan enbart det verk som din idé resulterat i. Du behöver inte använda symbolen © för att ditt verk ska vara skyddat i Sverige, men den kan påminna andra om att upphovsrättens regler finns.

Vad säljer jag?
När du får en beställning på en bild genom ett uppdrag eller säljer en arkivbild säljer du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt, det vill säga upphovsrätt, är alltid din.

Vem äger bilden?
Äganderätten till det levererade originalet är alltid din. För att köparen ska få behålla det analoga eller digitala originalet krävs en överenskommelse med dig. Originalet får lagras digitalt i tryckprocessen men måste alltid avlägsnas och returneras till dig efter produktionen.

Hur får bilden användas?
En bild får bara användas på det sätt som du har kommit överens och avtalat med köparen om. Det gäller exempelvis en viss typ av trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering på en hemsida på internet/sociala medier under en viss tid eller i ett specifikt geografiskt område. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste du godkänna ändringen.

Vad gäller när bilden ska återanvändas?
Om köparen av en bild vill återanvända eller vidareanvända denna på ett sätt som ni inte tidigare har avtalat om måste köparen först kontakta dig. Tänk på att du har rätt till ny ersättning vid åter- och vidareanvändning.

Får bilden ändras?
Inga ändringar får göras i bilden utan ditt tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar. För redaktionell publicering finns ibland en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas. Förutsättningen är då att bildens innehåll inte förvanskas och att du känner till beskärningen i förväg. Bilden får inte heller användas sammansatt med annan bild (montage) så att det framstår som en ny bild utan ditt tillstånd.

Har jag rätt att få mitt namn angivet när bilden används?
Enligt upphovsrättslagen har du rätt att bli namngiven när din bild används. Skyldigheten för köparen att ange ditt namn följer av upphovsrättslagen och ligger i din ideella upphovsrätt till bilden. I några sammanhang, som till exempel när det inte är tekniskt möjligt att nämna dig som upphovsperson, kan rätten att bli namngiven tillfälligt släppas genom ett avtal. Huvudregeln är dock att du alltid ska anges med namn eller annan uppgift som identifierar dig som upphovsperson. Om du har försett ditt digitala original med uppgifter som identifierar dig och upplyser om villkoren för användning av bilden (så kallad metadata) får dessa inte plockas bort utan ditt tillstånd när bilden används. Detsamma gäller om originalet innehåller kopieringsskydd eller annan teknisk skyddsåtgärd.

Hur länge är bilden skyddad?
Din ensamrätt att bestämma över din bild gäller fram till 70 år har passerat efter ditt dödsår. En fotografisk bild som inte betraktas som ett fotografiskt verk är i stället skyddad 50 år efter framställningsåret. Efter din död är det den som får upphovsrätten till din bild genom arv, testamente eller gåva som har ensamrätten att bestämma över den. Både de ekonomiska och ideella rättigheterna övergår till den som övertar upphovsrätten till bilden.

Vad gäller när människor är avbildade på bilden?
Om du har skapat en bild där människor finns avbildade kan det ibland behövas ett godkännande från dessa för att bilden ska få användas. Detta gäller bland annat om bilden ska användas i marknadsföringssyfte. Förutsättningen är att personen/personerna på bilden är identifierbara. Ett godkännande från en avbildad person måste vara uttryckligt. Det betyder att personen måste ha lämnat godkännandet aktivt, och helst skriftligt.

Om du avbildar människor och din bild inte enbart har ett konstnärligt, akademiskt, litterärt eller journalistiskt syfte, måste du ta hänsyn till reglerna i GDPR. Då krävs att du har en rättslig grund när du skapar, använder eller överlåter bilden. Vår mall för modellavtal hittar du i inloggat läge under Avtalsmallar.

Vad skyddar upphovsrätten inte?
Upphovsrätten skyddar inte informationen, idén, temat eller strukturen i ett verk. De får fritt användas, så länge uttrycksättet inte kopieras. Vill du skydda dina idéer ska du istället använda dig av sekretessavtal. Våra sekretessmallar hittar du i inloggat läge under Avtalsmallar.

Vad ska jag tänka på vid försäljning utanför Sverige?
När du som säljer en bild eller ett uppdrag till ett företag i ett annat EU-land ska du i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Köparen ska i stället redovisa moms i det andra landet. Du måste då lämna uppgifter om försäljningen till Skatteverket. Observera att det finns vissa undantag från denna regel för särskilda typer av företag och tjänster. Säljer du en bild eller ett uppdrag till ett företag i ett land utanför EU ska du i vissa fall inte ta ut någon svensk moms på försäljningen. Kontrollera med Skatteverket eller med din revisor för aktuellt land.

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s Prisguide.

 

Sommarens öppettider: Prisrådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti.