Framträdanden/talaruppdrag

KLYS har tagit fram minimirekommendationer för arvoden till konstnärligt yrkesverksamma beträffande vissa typer av uppdrag. Rekommendationerna gäller endast individuella uppdrag och priset på ett uppdrag som t ex moderator eller föreläsare kan variera på samma sätt som för ett fotografiskt uppdrag beroende på kunskap, erfarenhet, marknadsvärde, tekniska krav eller sammanhang. De rekommenderade beloppen avser fakturerade uppdrag, d v s när arbetet utförs med F-skatt av en egenföretagare. Samtliga belopp är angivna exklusive moms.

Framträdanden
Vid ett uppdrag som innebär ett offentligt framträdande på till exempel bibliotek, skola, förskola, konferens eller seminarium där kulturskaparen är anlitad som yrkesverksam inom sitt konstområde rekommenderas följande:
Lägst 3 400 kr för framträdanden som varar upp till 15 minuter.
Lägst 8 500 kr för framträdanden upp till 2 timmar.

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill – längre än två timmar – utgår ersättning för följande timmar med lägst 1 130 kronor per påbörjad timme. Vid större arrangemang bör ersättning förhandlas utifrån arrangemangets specifika förutsättningar och framträdandets omfattning.

Moderatorsuppdrag
För moderatorsuppdrag är rekommendationen ett arvode om lägst 8 500 kr för uppdrag upp till två timmar. Varar framträdande och frågestund eller dylikt, i anslutning därtill, under längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 1 130 kronor per påbörjad timme.

Uppdrag i skola
För klassbesök (grundskola, gymnasium, folkhögskola, max 35 elever) rekommenderas följande:
1 lektion (max 60 minuter), lägst 5 000 kr
2 lektioner, lägst 6 000 kr
3 lektioner, lägst 7 000 kr
4 lektioner, lägst 8 500 kr
Ytterligare lektion samma dag (utöver 4 lektioner), lägst 1 500 kr/lektion
Storsamling (flera klasser), lägst 8 500 kr

Panelarvode
För deltagande i panel är rekommendationen ett arvode om lägst 3 400 kr.

Expertarvode
För deltagande som expert i arbetsgrupp och möten, till exempel vid samråd inom kultursamverkansmodellen, rekommenderas ett arvode om lägst 1 130 kronor per timme. Arvoderingen kan inkludera tid för viss förberedelse inför mötet, men inte ersättning för resa eller övernattning.

Upphovsrättslig användning
När uppdraget innefattar upphovsrättsligt skyddade prestationer ska särskilt avtal träffas angående detta, t ex för vidareanvändning av det skyddade materialet, vilket normalt innebär att ytterligare kostnader tillkommer.

Ersättning för utlägg
Kostnader för logi, resekostnader och traktamente tillkommer utöver arvoden. Den medverkande bör begära ersättning motsvarande de faktiska kostnaderna. Överenskommelse om kostnadstak för logi samt val av färdmedel bör göras i förväg. Vid resa med egen bil bör den medverkande begära ersättning för kostnader enligt Skatteverkets normer. Möjlighet till skattefritt traktamente finns vid resa längre än 50 kilometer från ordinarie bostads- och verksamhetsort när den innefattar övernattning. Om uppdragsgivaren inte betalar traktamente kan uppdragstagaren dra av för traktamente i sin deklaration.