Bildskaparens vanligaste frågor

Bildskaparens vanligaste frågor

Här följer en kort vägledning om upphovsrättslagen och lite om annan lagstiftning som gäller för dig som bildupphovsperson. Den gör inga anspråk på att ge ett exakt svar på alla frågor utan utgör just en vägledning. Har du fler frågor kontakta gärna vår pris- och marknadsrådgivning.

Vad är bilder och original?
Med bilder menas exempelvis fotografier, teckningar, illustrationer, collage eller andra konstverk. Med original menas den bild som du skapar i analog eller digital form och som kan levereras till köparen som förlaga.

Vad har jag för rättsligt skydd för mina verk?
Upphovsrättslagen är enkel: fråga först! Upphovsrättslagen ger dig automatiskt rättsligt skydd till ditt verk. Precis som patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion och varumärkesrätten skyddar ett kännetecken, skyddar upphovsrättslagen ett verks konkreta uttryck – det vill säga ett verks unika utformning. Det kan vara bra att tänka på att din idé inte skyddas av upphovsrätten, utan enbart det verk som din idé resulterat i. Du behöver inte använda symbolen © för att ditt verk ska vara skyddat i Sverige, men den kan påminna andra om att upphovsrättens regler finns.

Vad säljer jag?
När du får en beställning på en bild genom ett uppdrag eller säljer en arkivbild säljer du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt, det vill säga upphovsrätt, är alltid din.

Vem äger bilden?
Äganderätten till det levererade originalet är alltid din. För att köparen ska få behålla det analoga eller digitala originalet krävs en överenskommelse med dig. Originalet får lagras digitalt i tryckprocessen men måste alltid avlägsnas och returneras till dig efter produktionen.

Hur får bilden användas?
En bild får bara användas på det sätt som du har kommit överens och avtalat med köparen om. Det gäller exempelvis en viss typ av trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering på en hemsida på internet/sociala medier under en viss tid eller i ett specifikt geografiskt område. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste du godkänna ändringen.

Vad gäller när bilden ska återanvändas?
Om köparen av en bild vill återanvända eller vidareanvända denna på ett sätt som ni inte tidigare har avtalat om måste köparen först kontakta dig. Tänk på att du har rätt till ny ersättning vid åter- och vidareanvändning.

Får bilden ändras?
Inga ändringar får göras i bilden utan ditt tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar. För redaktionell publicering finns ibland en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas. Förutsättningen är då att bildens innehåll inte förvanskas och att du känner till beskärningen i förväg. Bilden får inte heller användas sammansatt med annan bild (montage) så att det framstår som en ny bild utan ditt tillstånd.

Har jag rätt att få mitt namn angivet när bilden används?
Enligt upphovsrättslagen har du rätt att bli namngiven när din bild används. Skyldigheten för köparen att ange ditt namn följer av upphovsrättslagen och ligger i din ideella upphovsrätt till bilden. I några sammanhang, som till exempel när det inte är tekniskt möjligt att nämna dig som upphovsperson, kan rätten att bli namngiven tillfälligt släppas genom ett avtal. Huvudregeln är dock att du alltid ska anges med namn eller annan uppgift som identifierar dig som upphovsperson. Om du har försett ditt digitala original med uppgifter som identifierar dig och upplyser om villkoren för användning av bilden (så kallad metadata) får dessa inte plockas bort utan ditt tillstånd när bilden används. Detsamma gäller om originalet innehåller kopieringsskydd eller annan teknisk skyddsåtgärd.

Hur länge är bilden skyddad?
Din ensamrätt att bestämma över din bild gäller fram till 70 år har passerat efter ditt dödsår. En fotografisk bild som inte betraktas som ett fotografiskt verk är i stället skyddad 50 år efter framställningsåret. Efter din död är det den som får upphovsrätten till din bild genom arv, testamente eller gåva som har ensamrätten att bestämma över den. Både de ekonomiska och ideella rättigheterna övergår till den som övertar upphovsrätten till bilden.

Vad gäller när människor är avbildade på bilden?
Om du har skapat en bild där människor finns avbildade kan det ibland behövas ett godkännande från dessa för att bilden ska få användas. Detta gäller bland annat om bilden ska användas i marknadsföringssyfte. Förutsättningen är att personen/personerna på bilden är identifierbara. Ett godkännande från en avbildad person måste vara uttryckligt. Det betyder att personen måste ha lämnat godkännandet aktivt, och helst skriftligt.

Om du avbildar människor och din bild inte enbart har ett konstnärligt, akademiskt, litterärt eller journalistiskt syfte, måste du ta hänsyn till reglerna i GDPR. Då krävs att du har en rättslig grund när du skapar, använder eller överlåter bilden. Vår mall för modellavtal hittar du i inloggat läge under Avtalsmallar.

Vad skyddar upphovsrätten inte?
Upphovsrätten skyddar inte informationen, idén, temat eller strukturen i ett verk. De får fritt användas, så länge uttrycksättet inte kopieras. Vill du skydda dina idéer ska du istället använda dig av sekretessavtal. Våra sekretessmallar hittar du i inloggat läge under Avtalsmallar.

Vad ska jag tänka på vid försäljning utanför Sverige?
När du som säljer en bild eller ett uppdrag till ett företag i ett annat EU-land ska du i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Köparen ska i stället redovisa moms i det andra landet. Du måste då lämna uppgifter om försäljningen till Skatteverket. Observera att det finns vissa undantag från denna regel för särskilda typer av företag och tjänster. Säljer du en bild eller ett uppdrag till ett företag i ett land utanför EU ska du i vissa fall inte ta ut någon svensk moms på försäljningen. Kontrollera med Skatteverket eller med din revisor för aktuellt land.

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s Prisguide.

 

Sommarens öppettider: Prisrådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti.