Redaktionellt | 19 Dec 2019

Vad kostar en bild? [SFF:s prisguide]

En omarbetad prisguide från Svenska fotografers förbund är på väg. Även en ny arvodesundersökning är gjord. Hur sätter fotografer sitt pris i dag? Vad är nytt? Ta del av SFF:s prisguide och undersökning i korthet.

Vad kostar en bild? [SFF:s prisguide]

Artikeln har publicerats i Fotografisk Tidskrift nummer 3, november 2019. Text: SFF. Illustration: Emelie Gårdeler

Foto: Robert Blombäck

Hej, Åsa Anesäter, SFF:s verksamhetsledare som har jobbat med att ta fram den nya prisguiden.
– I dag behöver bildskapare leverera mer material än tidigare, det handlar om såväl rörligt som stillbilder. Men jag ser ingen tydlig prisdumpning som jag befarade. Det är glädjande, säger Åsa Anesäter, verksamhetsledare på Svenska fotografers förbund.

SFF har sedan mitten av 80-talet tagit ett enat grepp vad gäller prisfrågan. I prisguiden sammanställer de uppgifter från medlemmar, agenturer, bildbyråer och beställare för att se hur prisbilden ser ut och vilka riktlinjer den ska innehålla.

– Det har rasslat in svar från de vi kontaktat angående prissättning. Vi ser bland annat en tydlig tendens vad gäller upphovsrätten. En vanlig missuppfattning är att fotografer inte längre tar betalt för den. Men det stämmer inte, man ser den bara på ett annat sätt och gör den mer flexibel än innan de digitala kanalerna fanns.

– Vanliga formuleringar i offerter är till exempel ”fri användning i kundens egna kanaler i ett redaktionellt sammanhang”. Men kunden får inte sälja vidare till tredje part eller använda bilderna på annat sätt. På så vis landar upphovsrätten ofta mitt i prick vad gäller kundens och bildskaparens behov.

Nytt för den nya utgåvan av prisguiden är att den innehåller riktlinjer för bildbehandlare och fotoassistenter.

– Vi vill inkludera alla bildskapare inom vårt fält. I dag vi har en bildbehandlare i styrelsen dessutom. Andra kapitel som vi jobbat igenom lite extra är de som rör filmproduktion.

Prisguiden finns att läsa i sin helhet på förbundets hemsida. Mallar på offerter och avtal är en extra digital resurs som finns att tillgå för alla medlemmar. Åsa Anesäter vill även lyfta fram förbundets prisrådgivningsgrupp, som är ett samarbete med Bildleverantörernas förening, vid behov av stöd i dessa frågor.

– Vårt mål är att prisguiden ska vara så enkel att använda som det går. Men alla kan även kontakta prisrådgivningsgruppen som jobbar med detta. Ring gärna upp dem när du själv inte hittar svaret.

/ Anna Henriksson

Flera faktorer påverkar priset
Olika bildskapare tar olika arvoden för sitt arbete. Ett unikt bildspråk, kompetens och särskild utrustning kan göra vissa personer särskilt efterfrågade och därmed påverka priset.

Även bilden i sig har ett marknadsvärde. En bild som är unik och inte kan återskapas kan till exempel ha ett högre värde än en bild som lätt kan tas om.

Kommersiella bilder som köps för användning i marknadsföring kostar vanligtvis mer än vid redaktionell användning. Ju fler mottagare och ju större användning, desto högre pris. Även kundens storlek kan påverka priset.

En beställare av en bild erhåller en användningsrätt till bilden, det vill säga en licens att använda bilden i enlighet med en överenskommelse. Licensens omfattning i tid är ytterligare en aspekt som påverkar priset.

De prisuppgifter du hittar i guiden är baserade på statistiskt underlag från aktörer i branschen.

Villkor att tänka på
Vid uppdrag, var noga med att i förväg komma överens om villkoren för arvode, vad bilden ska förmedla och praktiska förutsättningar för fotograferingen. Du är experten, det är du som kan kommunikation med bild och det är bland annat den kunskapen kunden betalar för. Gör en ny överenskommelse om uppdragets karaktär förändras. Ange alltid vilken användningsrätt som ingår i arvodet eller om den ska debiteras separat utöver grundarvodet. Bekräfta uppdragets alla villkor skriftligen. I en offert ska samtliga villkor för uppdraget finnas med.

Förse alla levererade bilder med fullständiga metadata och med upplysning om att bilderna skyddas av upphovsrättslagen. Metadata beskriver en digital bilds tekniska utformning, innehåll och sammanhang, samt licensvillkor, identitet och kontaktinformation till upphovsmannen.

Vid upplåtelse av bild bör bildskaparen upplysa beställaren bland annat om:

 • vilken användning och omfattning som tillåts
 • hur eventuell bildrapportering ska ske
 • pris och betalningsvillkor

I priset ingår F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning med mera.

REDAKTIONELLA UPPDRAG
Resultatet från SFF:s senaste arvodesenkät visar att majoriteten av de som svarat debiterar mellan 1 150–1 500 kronor per timme. Det debiteras för:

 • Fotografering: innefattar all tid som hör till fotograferingen samt förberedelsetid, planering och restid.
 • Bildhantering: innefattar all tid som hör till bildhantering, som bildimport, urval, skanning/råfilskonvertering, bildbehandling, anpassning av profiler, metadata och taggning.
 • Leverans: innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, bildleverans samt back-up och lagring av materialet.

I priset ingår fotografens F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning med mera. Rekommenderad milersättning 45 kr/mil. Minsta debitering: 3 timmar. Kvälls- och helgtillägg: 25 % på timpris.

Engångspublicering i ett redaktionellt sammanhang ingår i priset.

I bokuppdrag med timdebitering eller offererat totalpris ingår rätten att använda bilderna en gång i en upplaga. Royalty kan begäras i stället för engångsersättning. Lägsta royaltysats för normalutgåva av en bok är 25,5 % av beräknat f-pris. För fotoillustrerade böcker, där både fotograf och författare har bidragit med material, ska royaltysatsen 25,5 % delas proportionellt mellan bidragsgivarna utifrån hur stor del vardera parten har bidragit med.

På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt på 25 %.   

   

FILM- OCH VIDEOPRODUKTION
En filmproduktion är en process som kan spänna över ett stort område vad gäller kompetens och utrustning. Prisguiden täcker därför inte hela området film. Prisguiden är för mindre film- och videoproduktion som utförs av fotograf och vid behov assistent. Större projekt kräver externa resurser. Exempel på externa resurser kan vara skådespelare, regissör, redigerare, projektledare, ljudtekniker, grafiker, musik, speaker, stajlist, hår, smink med flera. Externa resurser debiteras med faktisk kostnad plus handelspåslag. Priset kan också variera beroende på om det är nyhetsuppdrag/redaktionellt uppdrag eller kommersiellt uppdrag.

Resultatet från SFF:s senaste arvodesenkät visar att majoriteten av de som svarat debiterar mellan 10 000–16 500 kronor för heldag (endast enklare utrustning ingår).

Redigering, klippning, grade, projektledning, efterbearbetning och leverans:

 • heldag mellan 8 000–9 500 kronor.

I priset ingår fotografens F-skatt, sociala avgifter, försäkringar och semesterersättning. Rekommenderad milersättning 45 kr/mil. Kvälls- och helgtillägg: 25 % påslag.

Material, hyra av specialutrustning eller resekostnader debiteras enligt separat överenskommelse. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt på 25 %.

KOMMERSIELLA UPPDRAG
Resultatet från SFF:s senaste arvodesenkät visar att majoriteten av de som svarat debiterar mellan

1 350–2 500 kronor per timme. Det debiteras för:

 • Fotografering: Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt riggning, nedpackning och i förekommande fall restid. Förberedelsetid kan vara planering och rekognosering.
 • Bildbehandling: Råfilskonvertering, skärpning och brusreducering, konvertering arbetsfärgrymd, sätta svart- och vitpunkt, kontrast, färgjustering, normal dammretusch, metadata med bildinformation, arkivering av RGB-bild och råfil, CMYK-anpassning av RGB-bild och slutskärpning med USM.
 • Leverans: Innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, anpassning av profiler, bildleverans samt backup och lagring.

Kostnader som studiohyra, modell, stajlist, assistent och avancerad retusch kan tillkomma. Rekommenderad milersättning 45 kr/mil. Minsta debitering: 3 timmar. Kvälls- och helgtillägg: 25% på timpris.

ANVÄNDNINGSRÄTTENS PRIS?
Upphovsrätten består av två delar: de ekonomiska rättigheterna och de ideella rättigheterna. Användningsrätten är den del av upphovsrätten som kallas den ekonomiska upphovsrätten. Det är den del som en upphovsperson kan sälja vidare. Ju fler rättigheter som ingår, desto dyrare blir licensen.

Fri användningsrätt innebär att bildbeställaren har fri användningsrätt till bilderna i sin verksamhet. Det innebär inte att bildbeställaren har rätt att distribuera dem vidare utan upphovspersonens medgivande.

ANVÄNDNINGSRÄTT – BÖCKER
I bokuppdrag med timdebitering eller offererat totalpris ingår rätten att använda bilderna en gång i en upplaga. Vid senare nytryck eller vid ny upplaga utgår ny publiceringsersättning relaterad till den nya upplagans storlek med 50 % prisavdrag på grundersättningen. Royalty kan begäras i stället för engångsersättning. Lägsta royaltysats för en bok är 25,51 % av beräknat f-pris. För fotoillustrerade böcker, där både fotograf och författare har bidragit med material, ska royaltysatsen 25,51 % delas proportionellt mellan bidragsgivarna utifrån hur stor del vardera part har bidragit med. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt 25 %.

BESTÄLLD PORTRÄTTFOTOGRAFERING AV PRIVATPERSON
Det finns många olika sätt att ta betalt, två exempel på vanliga sätt att ta betalt är dels tidsrelaterat eller dels med fasta priser. Det första sättet är timpris för fotografering med tillägg utifrån kundens beställningar. I timpriset ingår all den tid uppdraget kräver som kundmöte, visning, förberedelse, fotografering, urval, bildbehandling och i förekommande fall restid, rekognosering av miljö, riggning, upp- och nedpackning. Priset inkluderar ej bildmaterial.

Du kan även ta ett fast pris för barn/vuxen/familj/grupp/bröllop/lifestyle. Priset varierar beroende på fotograferingstidens längd, fotograferingsalternativ och paketens innehåll. Ibland inkluderas ett bestämt antal färdigställda bilder i priset.

Resultatet från SFF:s senaste arvodesenkät visar att majoriteten av de som svarat debiterar:

 • Porträttfotografering från 900 kr/tim.
 • Bröllopsfotografering från 1 500 kr/tim.

Intervaller vid paketpris hos de som svarat ligger exempelvis runt:

 • Porträttfotografering 1–2 person/er från 2 000 kronor
 • Bröllopsfotografering, beroende på arbetstid och vad som ingår 5 000–130 000 kronor

Rekommenderad milersättning 45 kr/mil. Priserna anges inklusive moms.

I priset ingår rätten att använda bilderna för privat bruk. Om bilderna används i sociala medier krävs fotografens samtycke och namnangivelse. Ska bilderna användas i andra sammanhang ska kunden kontakta fotografen för att komma överens om den utökade användningen som kan medföra ytterligare debitering.

Vid fotografering av privatpersoner gäller konsumentskyddslagstiftningens regler. Det innebär i korthet att konsumenten har ett utökat skydd som avtalspart. Det är viktigt att förse kunden med uppgifter om vilka priser och villkor som ska gälla för uppdraget. Det är fotografen som ytterst ansvarar för att kunden har tagit del av de villkor som ska gälla. För att fotografen ska ha rätt att använda en beställd porträttbild krävs beställarens samtycke enligt upphovsrättslagen. Om människor förekommer och kan identifieras i en bild, kan även GDPR aktualiseras. Fotografen behöver då ett samtycke eller annan rättslig grund för att få använda bilden. 

BILDBEHANDLING
Resultatet från SFF:s senaste arvodesenkät visar att majoriteten av de som svarat debiterar mellan 800–1 500 kr/tim. Det debiteras för:

 • Bildhantering: Innefattar all tid som hör till bildhantering, som bildimport, metadata, bildurval, bildoptimering, skanning/råfilskonvertering, färgbalans, vit- och svartpunkt, kontrast, skärpning samt retusch.
 • Leverans: Innefattar all tid som rör leverans, som kopior, efterbeställning, anpassning av profiler, online-distribution samt backup och lagring. 

Bildbehandling är en specialiserad del av processen och bör prissättas som det. Generellt rekommenderas att ta fram ett pris per bild. Det baseras på bildmängd, retuschnivå samt leverans och utgår från grundarvodet. Oftast ingår 1–2 korrigeringar men det ska specificeras i förväg. Extra retusch debiteras per timme.

Sker arbetet med kundens arbetsutrustning tas oftast ett dagsarvode ut på 2 500–4 000 kronor.

5 FÅRGOR OM UPPHOVSRÄTT

Vad säljer jag?
När du får en beställning på en bild genom ett uppdrag eller säljer en arkivbild säljer du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt, det vill säga upphovsrätt, är alltid din.

Vem äger bilden?
Äganderätten till det levererade originalet är alltid din. För att köparen ska få behålla det analoga eller digitala originalet krävs en överenskommelse med dig. Originalet får lagras digitalt i tryckprocessen men måste alltid avlägsnas och returneras till dig efter produktionen.Hur får bilden användas?
En bild får bara användas på det sätt som du har avtalat med köparen om. Det gäller exempelvis en viss trycksak med angiven upplagestorlek eller publicering på en hemsida på internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste du godkänna ändringen.

Får bilden ändras?
Inga ändringar får göras i bilden utan ditt tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar. För redaktionell publicering finns ibland en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas. Förutsättningen är då att bildens innehåll inte förvanskas och att du känner till beskärningen i förväg.

Har jag rätt att få mitt namn angivet när bilden används?
Enligt upphovsrättslagen har du rätt att bli namngiven när din bild används. Skyldigheten för köparen att ange ditt namn ligger i din ideella upphovsrätt till bilden. I några sammanhang, som till exempel när det inte är tekniskt möjligt att nämna dig som upphovsperson, kan rätten att bli namngiven tillfälligt släppas genom ett avtal. Huvudregeln är dock att du alltid ska anges med namn.

Om du har försett ditt digitala original med uppgifter (metadata) som identifierar dig och upplyser om villkoren för användningen, får de inte plockas bort utan ditt tillstånd. Detsamma gäller om originalet innehåller kopieringsskydd eller annan teknisk skyddsåtgärd.

Hur länge är bilden skyddad?
Din ensamrätt att bestämma över din bild gäller fram till att 70 år har passerat efter ditt dödsår. Efter din död är det den som får upphovsrätten till din bild genom arv, testamente eller gåva som har ensamrätten över den. Både de ekonomiska och ideella rättigheterna övergår till den som övertar upphovsrätten.

OM BILDER OCH UPPHOVSRÄTT
Med bilder menas exempelvis fotografier, teckningar, illustrationer, collage eller andra konstverk. Med original menas den bild som du skapar i analog eller digital form och som kan levereras till köparen som förlaga.

Upphovsrättslagen är enkel: fråga först! Upphovsrättslagen ger dig automatiskt rättsligt skydd till ditt verk. Precis som patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion och varumärkesrätten skyddar ett kännetecken, skyddar upphovsrättslagen ett verks konkreta uttryck – det vill säga dess unika utformning. Det kan vara bra att tänka på att din idé inte skyddas av upphovsrätten, utan det verk som din idé resulterat i.

Du behöver inte använda symbolen © för att ditt verk ska vara skyddat i Sverige, men den kan påminna om upphovsrättens regler. Upphovsrätten gäller i alla medier.

FÖRSÄLJNING TILL UTLAND
Säljer du en bild till ett företag i ett annat EU-land ska du inte ta ut någon moms. Köparen ska i stället redovisa moms i det andra landet. Du måste lämna uppgifter om försäljningen till Skatteverket. Observera att det finns undantag.

Den reviderade prisguiden kommer att publiceras på http://www.sfoto.se i början av 2020, inklusive länkar till mallar, ny statistik och avtal.