Remissvar | 16 Nov 2022

Bildskapares rättigheter utelämnas i ny utredning 

Remissvar: Den 15 november lämnade Svenska Fotografers Förbund, ihop med Bildupphovsrätt, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och BLF, in ett gemensamt yttrande över förslaget till utredningen En oavvislig ersättningsrätt. 

Vi anser att utredningen inte fullgjort sitt uppdrag. Utredningen har inte undersökt förhållandena för alla upphovspersoner, utan helt utelämnat upphovspersoner inom bild. Den har heller inte utrett förhållandena kring bild som tillgängliggörs på begäran.   

När en låt spelas på Spotify bör ersättningen spegla om den strömmas 100 000 gånger eller 1 miljon gånger. Den vars låt strömmas 1 miljon gånger skulle i ett system med oavvislig ersättning ha rätt till tio gånger högre ersättning än den vars låt har 100 000 strömningar. Det samma skulle gälla en bild som strömmas. Det är inte lika vanligt när det kommer till bilder, men det finns sådana tjänster och nya tillkommer. Ett exempel där fotografi exponeras mycket är i appar och i digitala konstgallerier som exempelvis Sedition. Dessa fungerar på samma sätt som Storytel eller Netflix där kunderna betalar en månadskostnad för att fritt få strömma bilder.

Till skillnad från utredarna anser vi att det finns starka skäl att införa oavvislig ersättningsrätt och att det finns skäl att komplettera föreslagna nya bestämmelser i proposition Upphovsrätten på den digitala inre marknaden  

Detta är en av anledningarna till att vi kräver en ny utredning genomförs av en ny utredare, som har kunskap om kulturella och kreativa näringar samt om upphovsrättens roll som skyddslagstiftning.  

Dessutom hade utredningen i uppdrag att ta ställning till om det finns behov av ett nytt, frivilligt system för tvistlösning utom domstol. Inte heller i denna del anser vi att utredningen har fullgjort sitt uppdrag utan på oklar grund drar slutsatsen att en lista över medlare hos PRV är tillräckligt.   

Detta trots en genomgång av vikten av ett billigt, enkelt och offentligt förfarande med branschkunskap för den här typen av tvist. Utredningen motiverar sin slutsats med att det enbart är de organisationer som representerar upphovspersoner som förordar en alternativ lösning, inte vår motpart, och att det därav inte finns förutsättningar. Detta reagerar vi särskilt starkt på.  

Hela vårt yttrande går att läsa  här.

SFF har som medlem i KLYS och Copyswede också deltagit i arbetet med deras gemensamma och mer omfattande yttrande.