Remissvar | 29 Sept 2022 | SFF

Remissvar avseende Privatkopieringsersättningen (PKE) i framtiden

I fredags lämnade Svenska Fotografers Förbund, ihop med Bildupphovsrätt, Konstnärernas Riksförbund, Svenska Tecknare och BLF, in sitt gemensamma yttrande över förslaget till reformerat system för privatkopieringsersättningen SOU 2022:20. 

Ersättningssystemet för privatkopiering (PKE) har funnits i Sverige i över 20 år och är en  viktig del av upphovsrätten, som kompensation för den omfattande privatkopiering som sker dagligen av kulturskapares verk.  

Ersättningen har under åren haft stor betydelse för enskilda kulturskapare som mottagit regelbundna ersättningar. Dock har den ersättningsberättigade gruppen varit begränsad till musik- och filmområdet då ersättningen specifikt avsett verk som sänts i radio eller TV.  

Det nya förslaget innebär att den ersättningsberättigade gruppen breddas till att även omfatta verk av upphovspersoner inom bild-, form- och textområdet. Det innebär att den omfattande kopiering som sker på dessa områden nu kommer att kunna ersättas. Som vi tidigare skrivit är detta en stor framgång.  

Vi har dock invändningar mot den låga nivån på total ersättning inom systemet, delar av utformningen av den nya nämnd som ska inrättas för regleringen av ordningen, samt hur länge det föreslås dröja innan den nya ordningen ska vinna laga kraft. Vårt gemensamma yttrande kan du läsa här.

SFF har som medlem i KLYS och Copyswede också deltagit i arbetet med deras gemensamma och mer omfattande yttrande som går att läsa här.