Remissvar | 18 Febr 2022 | SFF

Svenska Fotografers Förbunds remissvar på Återstartsutredningen

Svenska Fotografers Förbund har tagit del av Återstartsutredningens betänkandeFrån kris till kraft återstart för kulturen och nu skickat in ett remissvar med synpunkter.

Verksamhetsledare Angelica Månsson-Gerde svarar på några frågor om utredningen och vårt remissvar.  

Vad föreslår Återstartsutredningen? 
Återstartsutredningens betänkande föreslår en rad offensiva satsningar på kulturen, där vi ihop med övriga bransch- och yrkesorganisationer fått gehör för flera av våra förslag och önskemål. Utredningen understryker att kultursektorn varit underfinansierad sedan länge och att pandemin blottlagt de strukturella problem och brister som redan finns inom kulturlivet, inte minst för yrkesverksamma kulturskapare. Flera av utredningens förslag tar hänsyn till detta. 

Vilka förslag kan komma att få störst påverkan för fotografer?  
Ett annan sak jag är tycker är mycket positivt är hur utredningen bekräftar upphovsrättens viktiga funktion för kulturskapare och att det finns stort behov av reformer på området. Det är en nödvändig framtidssatsning för fotografer och andra upphovspersoner och att det lyfts så starkt i utredningen ger oss möjlighet att ytterligare trycka på de nödvändiga justeringar vi ser behöver göras inför implementering av DSM-direktivet för en ny modernare svensk upphovsrättslag.  
 
Vad är de viktigaste delarna i vårt remissvar? 
I vårt svar på utredningens betänkande betonar vi särskilt vikten av att de förslag som ges upphovsrättsområdet, kring utformandet av trygghetssystemen och stärkandet av kreativa näringar ska prioriteras i regeringens fortsatta arbete framåt. Detta ser vi som prioriterade områden att påverka och skapa förändring för att stärka förutsättningarna för att kunna leva och verka som fotografer även i framtiden. Men vi har tagit tillfället att lyfta en rad andra frågor som berör fotografer, bl a vikten att se över vilka som inte varit berättigade krisstödet genom Konstnärsnämnden och snävheten i detta nu när man föreslår en stor satsning på återstartsstipendier. Kopplat till digitaliseringen av kulturarvet som utredningen föreslår satsningar på har vi understrukit hur angeläget det är att säkerställa den historiska bakgrunden till den medieform som i så hög grad berör våra liv och samhällets informationsflöde och kommunikation – den fotografiska stillbilden. 

Några av huvudpunkterna i vårt remissvar är:  

  • Att förstärka upphovsrätten vid implementeringen av DSM-direktivet:

DSM- direktivet är ett unikt tillfälle att stärka upphovspersoners rättigheter om det implementeras enligt dess syfte: att stärka upphovspersoners svaga ställning på den digitala marknaden. Men för att det ska ske anser vi att regeringen måste justera en del av förslagen i kommande proposition till riksdagen, bl a genom att utvidga de bestämmelser som ger upphovspersoner och utövare rätt till skälig ersättning samt rätt att jämka en ersättning, så att dessa blir tillämpliga i fler situationer, över tid och gentemot förvärvare av rättigheter i senare led. 
 

  • Att frigöra medel för ökad kunskap om upphovsrätt:

Utredningen föreslår att 5 miljoner avsätts för ökad kunskap om upphovsrätt. Vi välkomnar varmt det förslaget men anser att det föreslagna beloppet är alldeles för lågt och minst det tredubbla bör öronmärkas för kulturskaparorganisationer till information och rådgivning om upphovsrätt. Rådgivningen ska bedrivas mot upphovspersoner och kulturskapare, men även mot utgivare, köpare, beställare inom offentliga likväl som, nuvarande och framtida (dvs utbildningar). 

  • Att stärka trygghetssystemen 

Det pågår två utredningar om trygghetssystemen, den ena avslutades vid årsskiftet och fokuserar på egenföretagare medan den andra nyligen startat och fokuserar på anställda och kombinatörer. Dessa måste sammantaget leda till att det blir enklare för frilansande kulturskapare att få en sjukpenning beräknad där samtliga inkomster räknas in i SGI:n och därmed får möjlighet att t ex vara sjukskrivna eller föräldralediga i samma utsträckning som andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. 

  • Att utveckla och samordna politiken för kulturella och kreativa näringar

Vi välkomnar utredningen Kreativa Sverige som nu tillsatts. Frågor om kulturella och kreativa näringar (KKN) spänner över en rad politikområden som därför behöver en närmare dialog och samordning departementen sinsemellan. Vi anser att utredningen måste lägga grunden för en långsiktig samordning som leder till att KKN-företagare fortsättningsvis inte hamnar mitt emellan kulturstöd och näringslivsstöd såsom de befintlige oftast gör. 

Hela vårt remissvar kan du läsa här 

Återstartsutredningen Från kris till kraft – Återstart för kulturen