Förbundsnytt | 9 Nov 2017

Biblioteksersättningen ska till upphovspersonerna, inte till förlagen!

Vi frågar KLYS verksamhetsledare, Ulrica Källén, några frågor om det internationella upprop mot artikel 12 som förbundet dels själva men även genom vår samarbetsorganisation KLYS skrivit på.

Biblioteksersättningen ska till upphovspersonerna, inte till förlagen! Ulrica Källén. Foto: Madeleine Söder (bilden är beskuren)

Vad är artikel 12?
Artikel 12 är en bestämmelse i EU: s nya upphovsrättsdirektiv, som i den utformning den har kommit att få under hösten bl a innebär att medlemsstaterna i EU kan ge förläggare och utgivare tillgång till den sk. biblioteksersättningen, en ersättning som traditionellt är förbehållen upphovspersoner, såsom författare och fotografer.

Varför är det dåligt?
Bestämmelsen försvagar upphovspersoners avtalsställning och skapar oro och osäkerhet på avtalsmarknaden. Även om Sverige väljer att inte införa den – den är frivillig – så kan andra länder göra det och påverka avtalspraxis till nackdel även för upphovspersoner i Sverige. 

I uppropet står det att artikel 12 är mot grundläggande principer i upphovsrätten, vad betyder det?
En upphovsrättslig grundprincip är att upphovspersonen alltid är en fysisk person, och har ensamrätt att bestämma till vem hen vill upplåta sina rättigheter. Genom bestämmelsen i DSM-direktivet ges utgivare och förlag en rätt (till ersättning) redan genom stöd i lagstiftning, vilket går emot denna grundprincip. 

Hur skulle artikel 12 påverka fotografer och andra upphovspersoner om det infördes i svensk lag?
Om artikel 12 införs i svensk rätt måste den biblioteksersättning som upphovspersoner såsom fotografer, författare och illustratörer får för utlåning av deras verk, delas med förlagen, vilket skulle minska fotografers och andra upphovspersoners ersättningar radikalt.

Vad gör vi åt saken? 
Vi driver att artikel 12 helt ska lyftas ut ur DSM-direktivet. Om vi inte lyckas med det, måste vi se till att bestämmelsen ändras, och förblir frivillig, samt förhindra att bestämmelsen införs i svensk rätt.

 

*KLYS står för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. 
Alla anslutna organisationer är självständiga och KLYS verksamhet bygger på enigheten mellan dem. KLYS samordnar och driver kulturskaparnas gemensamma frågor inom områden som kulturpolitik, skatte-, arbetsmarknads-, upphovsrätts- och mediefrågor. Stöd ges också till medlemmarna i frågor om lagstiftning och pågående utredningsarbeten som berör kulturskapares villkor. Svenska Fotografers förbund är medlem i KLYS har en representant i dess arbetsutskott.
KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige och företräder med sina 14 medlemsorganisationer ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse. Läs mer om KLYS arbete här.

Även vissa stipendier till fotografer skulle påverkas av artikel 12 om den infördes i svensk rätt. Bland annat de stipendier som delas ut av Författarfonden. Svenska Fotografers Förbund representeras i fonden av Per Englund, som sitter i Fotoförfattarnas styrelse, som ledamot i fondens styrelse.
Läs mer om stipendier från fonden här.
Läs mer om Sveriges författarfond här. 

Under januari månad kommer två medlemsträffar, en i Göteborg och en i Malmö, att ha stipendieansökan som tema. Ewa Stackelberg, fotograf och sitter i författarfondens stipendieråd, och Thomas Wågström, fotograf och representant i Konstnärsnämnden, och kommer att prata stipendier, hur du söker och för vad du kan söka. Mer info kommer, håll ögonen öppna!