Kalender | 1 sept, 2022 | Svenska Fotografers Förbund, Digitalt via Teams

Extra förbundsstämma med anledning av stadgeändring

Extra förbundsstämma med anledning av stadgeändring

Foto: Jenny Gustafsson

Kallelse till extrastämma i Svenska Fotografers Förbund 

Datum: 1 september 2022  
Tid: klockan 09.00 
Plats: Teams  

Dagordning 

  1. Öppnande av extrastämman
  2. Val av mötesordförande och sekreterare för extrastämman
  3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för extrastämman
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Fastställande av dagordning
  6. Fråga om extrastämman utlysts stadgeenligt
  7. Beslut
  8. Avslut

Ärende för beslut 

Extrastämman hålls för att behandla nedan stadgeändring. 

Vid ordinarie förbundsstämma den 6 maj 2022 biföll stämman styrelsens proposition ”Ny medlemskategori i SFF: juridiska medlemmar”. En extra stämma krävs för att stadgeändringen ska gälla: 

9 § Rösträtt och beslut vid förbundsstämma  

  1. Varje närvarande medlem som erlagt förfallen medlemsavgift har en röst. Detta gäller dock inte juridisk person som bedriver agenturverksamhet, som endast har förslagsrätt på stämman.  

I övrigt står stadgarna oförändrade. Stadgarna i sin helhet (innan ändring) finns på sfoto.se: Årsmöteshandlingar, 2022. 

Här kan du ladda ned kallelsen som pdf. 

Kalender