Fråga juristen | 8 Juni 2021 | Thomas Riesler

Originalfil och RAW-fil- samma sak?

Fråga

Hej! Jag skrev ett avtal med ett stort företag i vintras om att ta fram två reklamfilmer. I avtalet från företaget stod det att originalfiler skulle ingå vilket jag levererade. Det stod inte i avtalet vad originalfil innebar. Jag tänkte då såklart inte att det kunde tolkas som själva raw/arbetsfilen. Nu hörde företaget av sig och ville ha originalfilerna. Men de menade själva raw/arbetsfilerna. Är det ok? /Mariette

Svar

Svar: RAW är det format som närmast kan betraktas som den digitala motsvarigheten till det analoga negativet. Detta betraktas som fotografens arbetsmaterial (eller idé-, skissbild) och ingår aldrig i en upplåtelse till kund utan att så är överenskommet om uttryckligen.

I SFF:s prisguide s 11 (Allmänna villkor) kan du läsa ang. BILDURVAL. Denna skrivning läst tillsammans med vad som står under rubriken ÄGANDERÄTT TILL BILDER, RETURNERING ger att fotografierna i RAW-format i normalfallet inte ingår (dvs. beställningar enligt villkor som motsvarar normalavtal rekommenderade av SFF).

Det är naturligtvis möjligt att av olika anledningar komma fram till en uppgörelse med kund att denne mot särskild ersättning ska få tillgång till RAW-filerna. Men de ingår alltså inte i normalfallet i ett uppdrag att lämna ifrån sig RAW-filerna utan särskild ersättning.

Förbundet rekommenderar därför sina medlemmar att inte lämna ifrån sig RAW-filer, i vart fall inte utan särskild ersättning.

Av upphovsrättslagen framgår att den som skapat ett verk har en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten. (1-2 §§ upphovsrättslagen) Detta innebär att du som upphovsperson ursprungligen har möjlighet att förfoga över dina fotografiska verk genom att över- eller upplåta rättigheter till dem oavsett vilken form de tar eller format som verken lagras, innefattande RAW-filer.

För att du ska ha anses gjort ett sådant förfogande som du frågar om, dvs ha ingått avtal om överlåtelse av RAW-filer, måste detta tydligt framgå av ett avtal. För att ett avtal ska anses ingånget krävs en gemensam partsvilja. Och är parterna är oense om hur ett begrepp ska tolkas finns ingen gemensam partsvilja enligt detta avtal rörande detta begrepp. Om saken skulle prövas i domstol finns en särskild tolkningsregel för upphovsrättsliga avtal som kallas specifikationsprincipen. Enligt denna tolkningsregel stannar de delar av upphovsrätten som inte uttryckligen överlåtits eller upplåtits kvar hos upphovspersonen. En annan regel kallad oklarhetsregeln innebär att oklara avtal ska tolkas till nackdel för den som avfattat avtalet eller avtalsvillkoret, dvs företaget i detta fall.

I det avtal du hänvisar till uppger du att begreppet ”originalfiler” använts. Detta i sig innebär inte att formatet måste vara RAW då även en jpg-fil eller annan bildfil kan vara ”original” beroende på hur exvis eventuell bearbetning skett av just denna fil som sedan levereras. Begreppet ”originalfil” är alltså inte adekvat att använda i sammanhanget om man vill förvärva rätten till RAW-filerna.

Vad gäller fotoområdet är det alltså inte branschpraxis att överlåta vare sig upphovsrätten eller RAW-filer.