Samarbeten

SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildning och samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa, och tecknar kollektiva avtal på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll – som biblioteksersättning, utställningsersättning, avtal om kopiering i skolor och vidaresändning av television i kabel. Avtal som dessa balanserar upphovsrättslagens inskränkningar och ger fotograferna betalt när bilderna används. 

Bonus Copyrigh Access
Bonus Copyright Access är den kollektiva förvaltningsorganisationen som på uppdrag från sina medlemsorganisationer inom litteratur-, press-, bild- och notområdet licensierar upphovsmännens och utgivarnas upphovsrättigheter.  SFF är en av 14 medlemar i Bonus Copyright Access och verksamhetsledare Angelica Månsson-Gerde representerar SFF i dess styrelse. 

Genom de avtal Bonus Copyright Access tecknar med skolor, företag och kulturarvsinstitutioner upplåts bildskaparnas prestationer för användning och för den kopieringen som sker på dessa områden samlas upphovsrättsliga ersättningar in.  

Bildupphovsrätt i Sverige
Bildupphovsrätt i Sverige (Bildupphovsrätt) är en förvaltningsorganisation som skapar avtal och fördela ersättningar till de vars verk har nyttjats. Bildupphovsrätt i Sverige representerar SFF och fem andra organisationer som också hanterar bildskapares rättigheter: Svenska Tecknare, Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Journalistförbundet och Svenska Konstnärsförbundet, samt fler än 9 000 direktanslutna upphovspersoner i Sverige. Som  medlem i Bildupphovsrätt bevakar SFF förvaltningen via Bildupphovsrätts stämma samt genom representation i Bildupphovsrätts styrelse: ordförande Paulina Holmgren är ordinarie ledamot och verksamhetsledare Angelica Månsson-Gerde suppleant. Verksamhetsledare Angelica Månsson-Gerde är också ledamot i Ekonominämnden, IR-nämnden, samt TV-nämnden. 

Ersättningen från den kollektiva avtalslicensieringen som betalas från användaren till Bonus Copyright Access, förmedlas till den förvaltningsorganisationen som organisationen hänvisat till. För SFFs del går därmed avtalslicensieringen direkt från Bonus Copyright Access till Bildupphovsrätt för vidare utbetalning i form av t ex IR-ersättning. Bildupphovsrätt fördelar ersättningen från Copyswede för svenska TV-program som vidaresänds via kabel och satellit samt för privatkopieringsersättningen, till berörda upphovspersoner. Bildupphovsrätt tecknar även större avtal med SVT, Utbildningsradion och TV4, samt avtal med ett stort antal tidningar och tidskrifter om bildpublicering såväl i tryckt form som på webben.  Läs mer om Bildupphovsrätts arbete med ersättning till fotografer och andra upphovspersoner inom bild: IR-ersättning och IV-ersättning.

Copyswede
Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier. Copyswede administrerar och inkasserar privatkopieringsersättning, PKE. PKE är en lagstadgad kompensation till upphovspersoner för den lagliga kopiering som sker för privat bruk. SFF och 13 andra  organisationer är medlemar i Copyswede, som företräder svenska upphovspersoner och utövande konstnärer.  

Genom samarbete med Filmproducenternas Rättighetsförening, Ifpi och radio- och tv-företagens samarbetsorganisation skapas heltäckande licenser. 

KLYS
Förutom att bevaka fotografernas upphovsrätt bevakar SFF fotografernas kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen. SFF är medlem i  KLYS (konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) och där sker SFF:s övergripande yrkespolitiska arbete. SFF är representerad i KLYS arbetsutskott genom ordförande Paulina Holmgren, i KLYS nämnd genom ordförande Paulina Holmgren med verksamhetsledare Angelica Månsson-Gerde och ledamot Anna Nordström som ersättare. SFF arbetar också operativt genom representation i KLYS olika arbetsgrupper.

KLYS är en paraplyorganisation för 14 konstnärsorganisationer och representerar över 30 000 utövare inom bild, form, film, ord, musik och scen. KLYS främsta syfte är att förbättra yrkesverksamma kulturskapares villkor. Det gör KLYS genom att samordna de olika konstnärliga yrkesgruppernas intressen inom kultur- och mediepolitik, upphovsrätt och yttrandefrihet, skatter, trygghetssystem, arbetsmarknad, skola och utbildning.  

Konsten att delta syftar till att fånga upp och hjälpa utlandsfödda kulturskapare att ta sig in på den svenska kulturscenen. Men också för att redan etablerade kulturskapare i Sverige ska få nya kontakter och nätverk. Under 2021-2022 knyts Ola Öhlin, projektledare, till SFF. Läs mer här 

Företagarna
I april 2020 inledde förbundet ett samarbete med Företagarna. Samarbetet innebär främst opinionsbildning i gemensamma frågor och stärkt juridisk rådgivning för våra medlemmar. Det syftar till att stärka båda organisationerna genom att SFF får tillgång till Företagarnas spetskompetens inom flera olika områden och ett omfattande nätverk av beslutsfattare och politiker. Verksamhetsledare Angelica Månsson-Gerde är ordinarie ledamot i styrelsen för Företagarnas branschförbund.

Andra samarbeten
Genom våra representanter i  Konstnärsnämnden, Sveriges författarfond och Bildkonstnärsfonden bevakas fotografers och fotografins plats i dessa sammanhang.