Nyheter | 19 Dec 2019 | SFF

Lärdomen av Babblarnamålet - Skriv alltid avtal!

Det bästa sättet att skydda dig mot situationer som den som uppstod i Babblar-målet, som många av er säkert uppmärksammat, är att skriva avtal. SFF har en rad olika avtalsmallar som du som medlem kan använda som vi hänvisar till här. Nedan svarar SFFs jurist Malin Edin på vad domen innebär för verksamma inom bildområdet.

Lärdomen av Babblarnamålet - Skriv alltid avtal!

Pressbild Babblarna. Foto på domen i Babblarnamåle SFF

Vad kommer Babblardomen innebära för oss som bildskapare?
Eftersom Arbetsdomstolen, vilket är den domstol där målet prövades, är enda instans i arbetsrättsliga mål kan inte domen överklagas. Det betyder att domen får en viss prejudicerande verkan, vilket innebär att den i teorin skulle kunna få betydelse för hur framtida fall bedöms. Däremot baseras Arbetsdomstolens domskäl i Babblar-målet huvudsakligen på omständigheterna i det konkreta fallet, och domen är därmed väldigt fallspecifik. Domar som knyts så nära omständigheterna i det specifika fallet får en mer begränsad räckvidd, och utfallet i Babblar-domen kommer därmed vara relativt svår att applicera på andra typer av situationer. Det är därför inte säkert att Babblar-domen kommer få några större konsekvenser för bildskapare.

Hade domen sett annorlunda ut om reglerna i DSM-direktivet hade implementerats?
Ja, det är möjligt. En av frågorna i Babblar-målet var huruvida Hatten hade utvecklat produkter med illustratörens verk utan hans kännedom och föregående godkännande. Denna situation hade kunnat förebyggas om transparenskraven som finns i DSM-direktiven hade implementerats i svensk rätt. Illustratören hade då haft rätt till att få information minst en gång per år om hur hans verk utnyttjats och vilka intäkter som genererats genom dessa nyttjanden. Den avtalsanpassningsmekanism som finns i direktivet hade dessutom inneburit att illustratören haft rätt att omförhandla sitt avtal med Hatten när det framgick att Babblarna blivit en stor framgång. Illustratören hade då, enligt lag, haft rätt till en rimlig avkastning i förhållande till de intäkter Babblarna genererat genom nyttjandet av hans verk.

Vad kan jag som upphovsperson göra för att hålla koll på mina rättigheter?
Skriv alltid avtal med din uppdragsgivare! Det är det bästa sättet att skydda sig mot situationer som den som uppstod i Babblar-målet. SFF har en rad olika avtalsmallar som du som medlem kan använda. Du hittar dessa här