Redaktionellt | 16 Okt 2020 | Jenny Morelli

Ur arkivet: Att fotografera barn 1895

“Retuschen inskränkes till det allra minsta möjliga, då ett friskt barns glatta hud och runda former gör den nästan öfverflödig.” Ur arkivet. Fotografering av barn 1895.

Ur arkivet: Att fotografera barn 1895 Ur Fotografisk Tidskrift 1895. Foto: Fred Riise

Man fordrar hos fotografen förmågan att snabbt kunna uppfatta barnets karaktär, det blifver då icke svårt att komma öfverens. Fotografen måste blifva barnets vän och lekkamrat, men får på samma gång låta sin öfverlägsna vilja mildt göra sig gällande. Takt och tålamod äro nödvändiga för framgången. Hos ett barn är absolut naturlighet erforderlig, en “gjord” ställning eller en ovanlig sysselsättning är förkastligt. Barnet får hafva sina böcker eller leksaker, men man får inte överlasta bilden med dekorationspjeser och dylikt, så att man får en fotografi där underskriften “hvar är barnet?” är välbehöflig.

Rörelserna hos ett barn äro merendels graciösa, hvarför man endast behöfver korrigera det allra nödvändigaste som reglerna för komposition och fotografiskt perspektiv kräfva. Retuschen inskränkes till det allra minsta möjliga, då ett friskt barns glatta hud och runda former gör den nästan öfverflödig. Rockwood påpekar i en artikel de amerikanske barnens erkända skönhet, hvilket han till stor del tillskrifver den hygieniska barnavården. Han anser att ingen kan göra sig själf till barnfotograf, därtill hör ett medfödt, barnens sympatiska väsen- Baker beklagar, att så oändligt många förtjusande moment gå förlorade och förordar följande anordning vid kameran. En dubbelkamera förses med två lika, mycket ljusstarka objektiv. Båda kamerorna hafva gemensam inställning det vill säga att då man inställt den ena är äfven den andra i ordning. I den ena kameran iakttager man nu bilden och ställer in, under det den andra ständigt är klar till fotografering med uppdraget kasettlock och momentslutaren i ordning. Denna anordning är mycket ändamålsenlig, fastän kanske något dyrbar. Barnet bör sysselsättas med någon, emedan det då gärna intager omedvetet förträffliga ställningar och på samma gång får sin uppmärksamhet riktad på sysselsättningen. Vid barnfotografi får fotografen aldrig tänka på att plåtar kosta pengar. Han bör icke strängt hålla på en förut uppgjord plan utan gripa ögonblicket i flykten äfven om han får något helt annat än han tänkt sig.

Ur Fotografisk Tidskrift juli 1895. Ingen bild illustrerade texten. Bilden ovan är från decembernumret samma år.