Förbundsnytt | 19 Febr 2019 | Malin Edin

Skatter, moms och företagande

Är det bättre med aktiebolag än med enskild firma? Ska jag skatta för stipendiet jag fick? Hur mycket moms ska jag fakturera? Här listar vi några vanliga frågor och svar kring skatter och företagande.

Skatter, moms och företagande Foto: Steve Buissinne

Svaren är skrivna av Svenska fotografers förbunds juristpraktikant Malin Edin.
Foto: Robert Blombäck.

Är stipendier och bidrag skattepliktiga?
Inte alltid. Om du får ett bidrag som beviljas för minst tre år, räknas det som en periodisk intäkt. Intäkten ska då tas upp som inkomst av tjänst. Detsamma gäller om stipendiet ges som en motprestation för arbete. Ett exempel på ett sådant skattepliktigt stipendium är IR (Individuell reprografiersättning) som kan utgå till fotografer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter utgivna för den svenska marknaden. Men om du får ett bidrag eller ett stipendium beviljat för en kortare tid, utan krav på motprestation är det skattefritt och ska inte tas upp som en intäkt. Ett exempel är Fotoförfattarnas resestipendium till Kavalla i Grekland.

Skatteverket har nyligen kommit ut med ny, mer tydlig vägledning gällande just konstnärsbidrag, projektbidrag och långtidsstipendier. Läs mer på Skatteverkets hemsida 

När behöver jag registrera mig för moms?
Om du säljer momspliktiga varor eller tjänster (som till exempel fotografier) ska du registrera dig för moms. Om beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kr per beskattningsår (och inte heller har gjort det under de två närmast föregående åren) är du dock momsbefriad. Med beskattningsunderlag menas det belopp som momsen läggs på, vilket innebär att du kan sälja för 37 500 kr utan att du behöver ta ut moms, om skattesatsen för de varor eller tjänster du har sålt är 25 procent.

Vilken skattesats gäller vid försäljning av fotografier?
För all omsättning av fotografier gäller skattesatsen 25 procent, till skillnad från de flesta andra bildkonstverk som har 6 procent. I vissa fall då fotografen levererar både text och bild i journalistiskt sammanhang blir momsen 6 % (Läs mer)  För fotoböcker gäller samma skattesats som för övriga böcker, det vill säga 6 procent. Är boken digital gäller dock skattesatsen 25 procent.

Vilka kostnader kan jag göra avdrag för i min näringsverksamhet?
Viktigt är att komma ihåg att den som begär ett avdrag i sin deklaration har bevisbördan för detta. Det innebär att man på förfrågan från Skatteverket är skyldig att tillhandahålla underlag (till exempel kvitton) som visar att man faktiskt har haft de utgifter man begär avdrag för.

Arbetskläder
Kläder räknas generellt som privata levnadskostnader, och kan därför inte dras av som en kostnad i verksamheten. Behöver du skyddskläder såsom hjälm, hörselskydd eller liknande kan kostnader för sådan utrustning dock dras av. Särskilda kläder som är till för att skydda mot kallt eller varmt väder kan däremot normalt inte dras av.

Dator, telefon och kamerautrustning
Utrustning som du behöver för att kunna driva din verksamhet får du göra avdrag för. De blir inventarier i verksamheten. För inventarier som är av mindre värde (beloppsgränsen är 23 250 kr år 2019) eller har en ekonomisk livslängd på högst tre år, får du dra av hela kostnaden direkt. Om inventarierna är av ett större värde, får du dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas.

Om du använder verksamhetens dator, telefon eller kamerautrustning privat ska du beskattas för värdet av det privata användandet. Om du i stället använder din privata utrustning i din näringsverksamhet bokför du inte datorns inköpskostnad i näringsverksamheten, och gör inte heller något momsavdrag. Däremot får du göra ett skäligt kostnadsavdrag. Avdragets storlek grundar sig på en proportionering av hur mycket du totalt använder datorn i näringsverksamheten, i förhållande till datorns ekonomiska livslängd.

Friskvård
Som enskild näringsidkare får man inte göra avdrag för motion eller friskvård. Du kan däremot göra avdrag för viss sjuk- och hälsovård, såsom arbetslivsinriktad rehabilitering och vaccinationer som behövs i din verksamhet.

Försäkringspremier
Försäkringspremier för försäkringar som du tecknat för näringsverksamheten får du normalt göra avdrag för. Det kan till exempel gälla sakförsäkringar på inventarier i verksamheten.

Lokalkostnader
Om du hyr en lokal för din verksamhet får du dra av hyreskostnaden. Om du betalar reparationer i din lokal får du normalt även dra av dessa reparationskostnader direkt. Avdraget görs genom att du tar upp kostnaderna i din löpande bokföring.
Om du arbetar i din egen privatbostad ser reglerna annorlunda ut. Om arbetsrummet är en särskilt inrättad del av din bostad kan du få avdrag för en skälig del av bostadskostnaden. Att ha en särskilt inrättad del innebär, i stora drag, att du ska ha ett behov av ett arbetsrum och att rummet med hänsyn till läge, inredning eller användning inte kan användas som bostad. Ett exempel kan vara en konstnärsateljé eller fotostudio som är helt avskild från övriga rum i bostaden, har en egen ingång och har utrustats med specialutrustning. För att räkna ut hur stor en skälig del av bostadskostnaden är, behöver du räkna ut hur stor del av dina totala kostnader som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet.
Om arbetsrummet inte är en särskilt inrättad del av bostaden kan du i stället få ett schablonavdrag på 2 000 kr per år om du bor i villa, eller 4 000 kr per år om du bor i bostadsrätt eller hyreslägenhet. För att få schablonavdraget behöver du ha arbetat i bostaden minst 800 timmar på ett år.

Medlemsavgifter
Huvudregeln är att du inte får dra av medlemsavgifter till föreningar. Om föreningen har ett särskilt servicebolag som utför direkta tjänster åt sina medlemmar, får du dock normalt dra av avgiften till servicebolaget. Om du betalar avgift till en arbetsgivarorganisation får du göra avdrag för den del av avgiften som avser medel för konfliktändamål.

Eftersom SFF har ett servicebolag kan du dra av den serviceavgift du betalar till förbundet. För egna företagare är avgiften för närvarande 1 920 kr + moms. Inträdesavgiften och förbundsavgiften är däremot inte avdragsgilla.

Representation
Vanliga kostnader för representation är t.ex. mat, dryck, teaterbiljetter och hotellrum. För att du ska få göra avdrag måste det finnas ett omedelbart samband med din näringsverksamhet och en naturlig koppling till din verksamhet. Ett exempel kan vara representation som sker i syfte att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Du får dock inte avdrag för mer än vad som anses vara skäligt. För vissa kostnader finns schablonbelopp:
1. 60 kr per person för enklare förtäring (t.ex. kaffe, bulle, enklare smörgås)
2. 180 kr för t.ex. teaterbiljetter och greenfee vid golf.

Du får aldrig göra avdrag för frukost, lunch eller middag. Om du har avdragsrätt för moms får du göra avdrag för moms på representationen i din momsdeklaration.

Resor
Du får göra avdrag för utgifter som avser resor till och från din verksamhetslokal, resor som du gör i din näringsverksamhet och resor med övernattning (även studie- och konferensresor). Det finns dock vissa begränsningar för under vilka förutsättningar du får göra reseavdrag och för hur stora dessa avdrag får vara. Läs mer om reseavdrag

Får man göra avdrag för kostnader man haft för nystartad verksamhet, innan verksamheten kommit i gång?
Ja, förutsatt att kostnaderna gäller inköp under startåret och året före. Om verksamheten kom i gång 2019 får du alltså dra av de utgifter du haft under 2018 och 2019. Det gäller alltså kostnader som behövs för din verksamhet och som du därför skulle få dra av också efter att verksamheten kommit i gång. Avdraget gäller däremot inte inventarier som du redan i samband med starten (till exempel inventarier som du köpt för privat bruk innan du startade din verksamhet).

Får jag göra avdrag för pensionssparande i min verksamhet?
Ja, du får göra avdrag för egna pensionsförsäkringar och för inbetalningar på eget pensionssparkonto. Dock finns vissa begränsningar för beloppens storlek och när betalningen måste vara gjord. Om du har inkomst av näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med högst 35 procent av inkomsten, dock högst 465 000 kr för inkomståret 2019 (455 000 kr för inkomståret 2018). Insättning på pensionssparkonto eller ansökan om pensionsförsäkring ska ha gjorts senast den 31 december 2019 för att du ska kunna göra pensionssparavdrag för inkomståret 2019.

Är det bra att ombilda sin enskilda näringsverksamhet till ett aktiebolag?
Båda verksamhetsformerna har både fördelar och nackdelar, så ett exakt svar finns inte. Här följer dock några punkter som kan vara bra att fundera kring.
Aktiebolag ger vissa skattefördelar framför en enskild näringsverksamhet. Exempelvis kan du ta ut en del av din vinst som lågbeskattad utdelning i stället för lön. Detta är särskilt förmånligt om du tjänar mer än 468 700 kr (2018) och 504 400 kr (2019).

I en enskild näringsverksamhet ansvarar du fullt ut för verksamhetens skulder, eftersom verksamheten är helt sammankopplad med dig som fysisk person. I ett aktiebolag har du som ägare däremot i princip inte något personligt ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. Normalt drabbas alltså inte din privatekonomi om ditt aktiebolag försätts i konkurs. Det är dock viktigt att komma ihåg att du som företrädare för ett aktiebolag i vissa fall kan bli personligt ansvarig för obetalda skatter och avgifter på bolagets skattekonto.

Eftersom aktiebolag är en mer reglerad företagsform än enskild näringsverksamhet, behöver du hålla reda på mer regler och formalia om du ombildar din verksamhet. Reglerna om bokföring för ett aktiebolag kan upplevas som lite mer krångliga, eftersom du måste upprätta en årsredovisning (som ska registreras hos Bolagsverket) i stället för ett bokslut. Det kan därför vara bra att anlita en revisor, även om det inte är ett krav för små aktiebolag.
Läs mer om aktiebolag

Läs mer om enskild näringsverksamhet

 

SFF jobbar kontinuerligt med att underlätta för våra medlemmar att driva företag. Vi svarar på remisser och uppvaktar politiker och lagstiftare. Har du någon fråga inom skatteområdet som du vill att vi ska driva, hör gärna av dig till vår verksamhetsledare Åsa Anesäter på asa.anesater@sfoto.se. Foto: Robert Blombäck