Nyheter | 8 Okt 2018 | Jenny Morelli

"Domen ett enormt nederlag för alla fotografer"

I domen mellan Sara Skyttedal och DN dömde rätten till förmån för Dagens Nyheter. Vad får domen för konsekvenser för professionella fotografer? Och varför gav SFF Skyttedal stöd? Styrelsen svarar genom Paulina Holmgren, ordförande i SFF.

Varför valde SFF att stödja politikern Sara Skyttedal som varken är yrkesfotograf eller medlem i SFF? Varför var det så principiellt viktigt?
Därför att målet behandlar två fundamentalt viktiga frågor för professionella fotografer; namnangivelserätten samt det så kallade ”dagshändelseundantaget”. Namnangivelserätten är fundamental för fotografer och behöver inte motiveras ytterligare. Tanken med att rättsligt pröva dagshändelseundantaget var att en tydlig bestämning av begreppet skulle bidra till att strama åt pressens möjlighet att ta i princip vilka bilder som helst för att belysa en dagshändelse eller en nyhet.  

Fast nu blev det ju tvärtom? Eller hur?
Det stämmer. Och så kan det bli när man prövar saker rättsligt. Vad domen visar är att det finns mycket kvar att göra på det upphovsrättsliga området för SFF. Och det kommer vi fortsätta att ägna mycket kraft och tid åt. Vårt engagemang bottnade också i vår indignation över hur media skickade ut oskäliga avtal till frilansare för att tillskansa sig mycket breda användningsrättigheter till bilder de vill använda, utan att för den skull betala skälig ersättning för den omfattande rättigheten.

Är det verkligen samma sak? Ojusta villkor för frilansare och en politiker som lägger upp bilder på sig själv från en resa?
Det finns ingen direkt koppling mellan dessa frågor. Kopplingen är mellan de viktiga upphovsrättsliga frågorna (namnangivelserätten och möjligheten att begränsa omfattningen av dagshändelseundantaget) och medias försök att tillskansa sig så mycket rättigheter som möjligt för så lite pengar som möjligt. En dom som inte stödjer tanken med skälig ersättning till upphovsmännen utan snarare mediehusens gratisätande på upphovsmännens bekostnad skulle vara direkt farlig för både dem som direkt lever av upphovsrätten, men även andra. Nu har vi en dom som stödjer media i sina gratissträvanden och detta måste vi på SFF hantera.

Hur gick resonemanget? Vilka tog beslutet?
Styrelsen tog beslutet att SFF skulle engagera sig i denna fråga baserat på vikten av namnangivelse för professionella fotografer samt möjligheten att stoppa pressens jakt på gratismaterial. Samma regler gäller på upphovsrättsområdet för såväl amatörfotografer, professionella fotografer som politiker som fotograferar på sina semestrar.

Fick Sara Skyttedal juridisk rådgivning av förbundsjuristen innan hon överklagade?
Nej, SFF är ju inte ombud för Skyttedal utan gick in med pengar för att målet var principiellt viktigt.

Hur såg ni på chanserna att vinna målet?
Det är alltid vanskligt att bedöma oddsen för framgång i domstol. Men i detta fall fanns inga domar som tydligt gick mot upphovsmännen inom de i domen aktuella områdena. Hade risken för förlust varit överhängande hade SFF förstås avhållit sig från att engagera sig i denna process.

Såg ni inte risker med att stödja en politiker, i detta fall en KD-politiker, skickar inte det konstiga signaler till era medlemmar?
Som förbund måste SFF kunna skilja på person och princip. Principen är och var viktig för alla fotografer, en vinnande dom hade gynnat alla fotografer, inte endast den som var part i målet. Det är ovanligt idag att dessa frågor kommer under domstolsprövning och styrelsen såg därför möjligheten att arbeta för de upphovsrättsliga intressena som SFF vill värna.

Hur ser ni på domen?
Den är ett enormt nederlag för alla fotografer, såväl professionella som amatörer.

Kan ni kortfattat förklara den?
Den lägger i princip ingen skyldighet på pressen att namnge fotografen om de inte omedelbart och utan ansträngning kan hitta dennes namn i anknytning till där de funnit bilden. Pressen kan i princip använda bilder fritt, både analogt och digitalt, om de kan knytas till något ämne som har bara ett uns av nyhetsvärde.

Domstolen bedömer att både upphovsrättslagen och EU-rätten ger DN rätt.”-hur ser ni på den formuleringen?
Givetvis dömer domstolen efter gällande lag och detta är Patent- och Marknadsöverdomstolens bedömning utifrån de överväganden som denna gjort. SFF delar inte denna bedömning.

På vilket sätt tänker ni föra kampen vidare?
SFF kommer att fortsätta driva kampen för en stark upphovsrätt på olika plan, dels genom KLYS men även via den aktionsgrupp (AGA) som SFF ingår i tillsammans med andra organisationer.

Vad betyder domen för SFF:s medlemmar?  
Den betyder att upphovsrätten har tunnats ut och att mediaföretag i samband med dagshändelse kan ta bilder från till exempel en fotografs hemsida utan att fråga innan. Den betyder också rätten att få sitt namn utsatt vid sin bild har minskat. 

Stämmer det att det nu är fritt fram för medier att ta allas privata bilder från Facebook om de kan hävda dagshändelse?
Nej det gör det inte. Privata bilder som ligger på Facebook bör vara skyddade, i målet handlade det om inställningen ”vänners vänner” vilket domstolen tolkade som offentligt. Med inställningen ”vänner” hade utgången i målet troligtvis blivit annorlunda.

Påverkar domen verkligen professionella fotografer?
I allra högsta grad. Professionella fotografer som har bilder på sociala media och hemsidor som inte är avsedda att publiceras i tidning eller tidskrift (vari efter domen även räknas hemsidor och sociala medier med koppling till tidningen/tidskriften) kan efter denna dom användas av media med hänvisning till dagshändelseundantaget.

Varifrån ska ni ta 300 000 kronor som går till rättegångskostnader?
SFF har en konfliktfond som vi kan ta i anspråk för frågor som är principiellt viktiga för branschen.


Läs tidigare artiklar om SFFs beslut att stödja överklagandet:
SFF angivna bakgrund till att stödja överklagandet. Läs mer
SFF:s uppmaning till Skyttedal att överklaga. Läs mer
Dagens Nyheter vann över Skyttedal. Läs mer